söndag 7 oktober 2018

Välkommen på årsmöte och föreläsning den 25 oktober 2018

Den 25 oktober hålls Nälstaskolans föräldraförening årsmöte! Under mötet presenteras ekonomin och föreningens verksamhetsberättelse. Vi kommer även att välja in två nya ledamöter i styrelsen (se dagordning nedan). I samband med mötet har vi bjudit in Riksidrottsförbundet, som kommer för att presentera sin syn för barn- och ungdomsidrotten. Vi vet att många många barn - och föräldrar - på Nälstaskolan är engagerade i idrottsverksamhet. Det, i kombination med skolans stora fokus på hälsa och idrott, gör att vi tror att det blir en härlig kväll! Gabriella Pröckl från Riksidrottsförbundets presenterar deras vision 2025 och ger svar på hur de vill verka för rörelseglädje upp i åldrarna. Och, vad menar de när de säger: Så många som möjligt så länge som möjligt? Kom och lyssna, inspireras och ställ frågor!

DAGORDNING

1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
10. Val av två revisorer.
11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.

12. Övriga frågor.