torsdag 19 september 2013

Årets medlemsavgift

Hur blir man medlem?
Medlem blir man genom att att sätta in medlemsavgiften på postgirokonto 608289-5.
Medlemsavgiften för läsåret 2013/14 är 140 kronor och gäller per familj. Glöm inte att ange namn och klass på ditt/dina barn.

Vi hoppas förstås att alla familjer med barn på Nälstaskolan blir medlemmar!

söndag 1 september 2013

Kallelse årsmöte


Välkommen till årsmöte 2013 i Nälstaskolans föräldraförening

Tid: Tisdagen den 17 september 19.00
Plats: Nälstaskolans matsal
Övrigt: Fika och kaffe kommer serveras


Förslag till dagordning:
1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
10. Val av två revisorer.
11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12. Övriga frågor.
12a. Beslut om stadgeförändring: Medlemsavgift eller avgiftsfritt medlemskap.


Valberedningens förslag för punkt 8, 9 & 10:
Ordförande: 
  • Magnus Sällström (Tidigare ledamot, väljs på 1 år)
Ledamöter: 
  • Anders Viljosson (Kvarstår, 1 år)
  • Gabrielle van der Wal (Tidigare ordförande,  väljs på 1 år)
  • Roland Johansson (Ny, väljs på 2 år)
  • Britta Gustafsson Ahlström (Ny, väljs på 2 år)
  • Maria Larsson (Ny, väljs på 2 år)
  • Sofia Hedlycke (Ny, väljs på 2 år)
 Revisorer:
  • Inga förslag
 
Styrelsens förslag till beslut:
8. Medlemsavgiften oförändrad (140 kr).
11. Inga förslag.
12a. Stadgeändring som gör medlemskap avgiftsfritt.