tisdag 29 november 2016

Minnesanteckningar från föräldraföreningens möte med skolledningen 28 november 2016

Ombyggnationen av matsalen
Tf rektor Anders berättade att som det ser ut nu kommer eleverna äta i klassrum/på fritids från det att matsalen stängs för ombyggnation den 1 april till dess att idrottshallen är klar, vilket beräknas vara i juni. Därefter kommer eleverna äta i ena halvan av idrottshallen. Mathanteringen kommer då skötas av matsalspersonalen i ett av de nya duschrum.
Under den delen av VT17, då eleverna troligen kommer äta i klassrum/på fritids (april-juni), kommer man förmodligen utrymma skolbiblioteket  för att tillfälligt kunna hantera maten där. Det är fortfarande inte bestämt vilken skola maten ska komma ifrån. Personalen önskar att maten helst kommer portionsförpackad och att eleverna kommer äta i sina klassrum. Det är enklast för personalen, smidigt för eleverna, men dyrare att beställa portionsförpackad mat jämfört med mat i kantiner.
Skolledningen ska ha ett möte med den s.k.  styrgruppen den 8 december. I gruppen ingår Bengt Ohlson från utbildningsförvaltningen, representanter från SISAB samt tf rektor Anders. Vid mötet kommer även några föräldrar med intresse och specialkunskaper medverka. samt en representant  från Föräldraföreningens styrelse.

Kvarglömda kläder
De kläder som inte hämtades under v.44 är packade och kommer att skickas till ett barnhem i utomlands som någon i personalen hade kontakt med.
Barnen glömmer framförallt kläder i matsalen och dessa flyttas varje dag till hängaren utanför skolbiblioteket.
Alla föräldrar uppmanas att regelbundet hämta sina barns kläder eller uppmana barnen att själva hämta sina glömda plagg. Skolan stänger följande tider:
må, on, to 17.30
ti 20.00
fr 17.00
 
Föräldraföreningens fråga om skolans genusarbete
Föräldraföreningens styrelse har upplevt att skolans genusarbete är otydligt och osynligt. Föreningen bad därför skolledningen att redogöra för sitt genusarbete. Skolledningen svarade då med att berätta om skolans aktuella prioriteringsområde, vilket är det trivsel- och hälsofrämjande arbete som skolan nyligen satt igång. Arbetet kallas Trivselprogrammet och består av flera delar, bl.a. utbildning av elever i åk 4 och 5 samt av handledare i personal på skolan.
Föräldraföreningen påpekade att pojkar fortfarande i vissa fall får dominera i klassrummen, vilket skolledningen var medveten om och man meddelade att man från skolans sida tycker att det är bra att frågan kommer upp på dagordningen. Föräldraföreningen uttryckte önskemål om att genusarbete borde kunna rymmas inom Trivselprogrammet och inte bör glömmas bort.

Information från Föräldraföreningen till ledningen
Föräldraföreningen berättade att många nya medlemmar tillkommit till föräldraföreningen under höstterminen
Föräldraföreningen informerade om att föräldravandringarna tagits bort mellan jullov och sportlov. Föräldraföreningen informerade om att föreningen inte är intresserade av att engagera sig i den fråga om skoltröjor som skolledningen önskat att föreningen ska engagera sig i.
 

tisdag 15 november 2016

Reviderat föräldravandringsschema

Nu finns ett reviderat schema för föräldravandringarna upplagt här.
Efter begäran i medlemsmotion som bifölls vid årsmötet är alla föräldravandringar mellan jul och sportlovet borttagna från schemat vilket istället har förlängts till och med september 2017.
De klasser som skulle ha vandrat vecka 1 t.o.m. 9 har fått nya vandringsveckor i augusti och september 2017. 
Berörda klasser är  5a-c, 4c, 2a-d, 1a-d samt Fa-d.

måndag 24 oktober 2016

Skolan kör kvarglömda kläder till läkarmissionen på höstlovet

KLÄDRACE!!
 
Från och med idag och veckan ut kommer kvarglömda kläder att finns att hämta utanför skolbiblioteket. Under höstlovet kommer skolan att köra de kläder som inte hämtats ut till Läkarmissionen.
Varje klass kommer någon gång under veckan går förbi och titta efter saker de kan ha tappat bort, men det kan vara bra att ta sig en titt även som förälder.
Det väldigt mycket fina och dyra kläder som ligger i skolans lådor för borttappat. Sprid gärna informationen vidare till andra föräldrar på skolan! 

Möte med skolledningen 20161017


Minnesanteckningar möte med skolledningen 20161017 

Vid mötet diskuteras frågan om hur skolmaten skall lösas under tiden matsalen byggs om. Föräldraföreningen är mycket angelägen om att hjälpa till så att detta kan lösas på bästa möjliga sätt. Tf rektor Anders lovar från sin sida att ta tag i frågan och kontakta Förvaltningen för att se vilka vägar som är möjliga att tillgå. Catering verkar uteslutet då upphandling för det tar mycket längre tid än vad skolan har nu. Att använda andra skolors matsalar och/eller bespisning kan vara en möjlighet och det kan också vara möjligt att lösa frågan på olika sätt för olika klasser, t ex att lågstadiet äter i sina fritidsrum medan mellanstadiet går till t ex Starbo eller ett servicehus. Fortfarande finns alternativet ”flygplansmat” och vi från Föräldraföreningen tycker att det inte är plastlådorna i sig som är avgörande i denna fråga utan kvalitén på den mat som ligger i plastlådorna. Vi föreslår därför provsmakning av några olika företag som distribuerar mat på detta vis. Anders vet nu att Föräldraföreningen gärna hjälper till att ”uppvakta” politiker eller förvaltning för att föra fram föräldrars och barns synpunkt på maten och hör av sig vidare kring om och hur detta kan bli aktuellt.

Vi diskuterar vidare om kvarglömda kläder. Vi undrar hur rutinerna är vid raster och fritids och får öra att en del personal uppmanar elever att lägga jackor/mössor/tröjor på en särskild plats då man t ex är vid Starbo. Ändå blir det kläder kvar. Nästa vecka, måndagen den 24/10 kommer Föräldraföreningen (Louise och Klara) att hänga upp alla kläder utanför Biblioteket. De hänger sedan en vecka medan varje klass någon gång under veckan går förbi och tittar efter saker de kan ha tappat bort. Sedan kör skolan iväg kläderna till Läkarmissionen. Vi föreslår att ett mail skickas till samtliga klasslärare efter höstlovet där vi uppmanar dem att diskutera med sin klasser om ansvar för kläder, ansvar för miljön och ett hållbarhetstänk. Detta tycker skolledningen är bra.

Skolan tar också upp fråga om skoltröjor och hur Föräldraföreningen ställer sig till att bidra kring detta. Föräldraföreningen meddelade som förut att man inte har någon möjlighet att administrera ett sådant uppdrag och att föreningens styrelse också är lite tveksamma till hela idén då det kommer att finnas elever som inte har råd att köpa tröjan. Anders föreslår att Föräldraföreningen hjälper till att samla in pengar på något annat sätt och att skolan sedan ”officiellt” är dem som betalar tröjorna. Detta är möjligen något som Föräldraföreningen kan tänkas bidra med, men än så länge diskuterar vi bara och återkommer i frågan.

Nytt möte bokas till 28 nov kl 8.10
Vid pennan
Klara Ekelund, ordf.

onsdag 12 oktober 2016

Årsmöte 4 oktober 2016

Tisdagen den 4 oktober 2016 hölls årsmöte i Nälstaskolans föräldraförening. Deltagandet vid mötet var förbluffande lågt (13 personer), särskilt med tanke på att skolan nu har drygt 600 elever och dessutom är under stor ombyggnation där skolan i nuläget t.ex.inte vet hur man ska lösa skolmatsfrågan under kommande år. En fråga som borde engagera de flesta föräldrar.
En en ny styrelse kunde i alla fall till slut väljas vid mötet och föreningen kommer fortleva även under kommande läsår.
Uppdaterad information om styrelsen finns här.
Nedan följer protokollet från årsmötet.

Protokoll ordinarie årsmöte 2016-10-04

Plats: Nälstaskolans matsal
Närvarande från styrelsen: Martin Sundstedt, Hanna Hägg, Klara Ekelund, Sandra Rodin, Pär Forsmark

 1. Årsmötet öppnades och närvarande medlemmar hälsades välkomna av styrelseordföranden Klara Ekelund. 
 2. Dagordningen för mötet godkändes. 
 3. Klara Ekelund valdes till årsmötets ordförande. 
 4. Martin Sundstedt valdes till protokollförare. 
 5. Sandra Rodin och Pär Forsmark valdes till justerare. 
 6. Årsmötet befanns vara utlyst i laga ordning i enlighet med föreningens stadgar. 
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt budget genomfördes av Hanna Hägg. Därefter lades verksamhetsberättelse och budget till handlingarna. 
 8. Revisionsberättelse föredrogs av Anastasia Karlsson varav revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 9. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016. 
 10. Behandling av styrelsens förslag på verksamhetsplan enligt bilaga A. Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslagna verksamhetsplan. 
 11. Genomgång av budgetförslag för kommande år samt förslag om att medlemsavgiften liksom föregående år är 140 SEK per familj och år. Budgetförslaget samt medlemsavgift godkändes av närvarande medlemmar. 
 12. Motioner. a)Anders Parmbro (2A) presenterade motionen gällande förändring av schema för föräldravandring, se bifogad bilaga B. Förslaget fick bifall av sittande styrelse och godkändes av närvarande medlemmar. 
 13. Vals av styrelse.
  a) Klara Ekelund (xxxxxx-xxxx) valdes till ordförande på 1år.
  b) Malin Winerdal (xxxxxx-xxxx) valdes till kassör på 1 år.
  c) Emma Umegård (xxxxxx-xxxx), Hanna Eriksson Hägg (xxxxxx-xxxx), Cathrine Jonsson (xxxxxx-xxxx) samt Louise Pell (xxxxxx-xxxx) valdes som ledamöter på 2 år. 
 14. Mötet beslutade att välja Klara Ekelund (xxxxxx-xxxx) och Malin Winerdal (xxxxxx-xxxx) att var för sig teckna föreningens firma. 
 15. Roland Johansson och Anastasia Karlsson valdes till revisorer på ett år.
 16. Martin Sundstedt, Sandra Rodin och Pär Forsmark valdes till valberedning för 1 år. 
 17. Förslag till stadgeändring: Styrelsen föreslår att §3 i föreningens stadgar ändras så att föreningens årsmöte vid behov kan hållas i oktober om så behövs. Enlig nuvarande stadgeändring måste årsmöte vara genomfört i september. En stadgeändring kräver att förslaget röstas igenom i två efter varandra följande årsmöten. Stadgeändringen godkänns av närvarande medlemmar i detta möte. 
 18. Övriga frågor.
  a)En medlem framförde en öppen fråga till diskussion gällande huruvida föreningen skulle ha fler medlemmar med en lägre medlemsavgift. Den allmänna åsikten i årsmötet var att summan nog inte påverkar medlemsantalet märkbart. Andra aktiviteter kan påverka antalet betalande medlemmar mer, t.ex. hemskick av fysisk betalningstalong, tydligare kommunikation om vad medlemsavgiften går till, etc. 
 19. Årsmötet förklarades avslutat.


Möte med skolledningen den 21 september

Minnesanteckningar från möte med Nälstaskolans skolledning 160921


Vi inleder mötet med att prata om ombyggnationen. Enligt PEAB går bygget i den takt det skall och enligt den plan som är lagd. Idrottshallen är klar till våren och under tiden kommer eleverna att bussas till Riddersvikhallen. Även ettorna kommer att åka dit och för att detta skall ske så smidigt som möjligt har en person anställts för att resa med i bussen och också vara med i omklädningsrummen.  Det stora bekymret är fortfarande matsalen och hur man skall lösa matfrågan under dess ombyggnation. Från 1 april 2017 kommer det inte att finnas någon matsal och olika alternativ diskuteras. Ett förslag är att använda den färdigställda idrottshallen som matsal, samtidigt som det finns ett kraftigt motstånd mot detta då det skulle förlänga problematiken kring idrotten ännu längre. Ett annat alternativ är att få mat via catering och att denna skulle ätas i klassrum/fritidsrum. Skolan önskar föräldraföreningens hjälp i att fundera kring förslag eller alternativ på hur man skall lösa detta på bästa sätt. Jag tar direkt upp frågan om att kvalité på god och näringsrik mat är en fråga som vi med jämna mellanrum får in och som föräldraföreningen sätter mycket högt.

Angående trafikläget på och runt skolan kan vi bara konstatera att dialogen förs med gatukontoret, men att processen är mycket långdragen. Skolledningen ber föräldrar tänka på att inte cykla på skolgården då de lämnat sina barn, det finns många små eftersläntrare som får väja för snabba föräldrar på skolgården.
På frågan om att frukt skall skickas med förskoleklassbarnen svarar ledningen att det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar, föräldrar och skola. Frukt finns alltid på skolan för den som glömmer eller inte förmår ta med egen frukt. Samtidigt ligger skolan i ett starkt socioekonomiskt område som därmed utöver ordinarie skolpeng får lägsta socioekonomiska bidrag. Därför kämpar skolan med en skral ekonomi och vi behöver hjälpas åt.
Rektorsfrågan räknar man med är löst i mitten på november. Rekryteringsprocessen pågår för fullt och till och med elever från mellanstadiet kommer att inkluderas i intervjuer även om de kanske inte får avgörande betydelse för rekryteringen.

Avslutningsvis ber skolledningen oss om hjälp med kvarglömda kläder. Nu hängs kvarglömda kläder upp utanför biblioteket, men den hyllan blir snabbt fullständigt översållad med kläder. Ytterligare lådor etc utgör en brandfara så det är inget alternativ. Skolpersonalen har heller ingen möjlighet att lägga fram kläderna såsom de gjorde i början på terminen, eller ringa upp de eventuella telefonnr som står i kläderna. De önskar framförallt att man märker kläder med namn och klass, samt att man uppdaterar märkningen vid terminstart. Men de efterfrågar också en mer hållbar lösning och min reflektion är att också här bör vi föräldrar ta ett större ansvar, dels på att hjälpas åt att komma ihåg kläder, men också på vad för förhållningssätt till våra ägodelar som vi vill skicka med våra barn i deras uppfostran.
Nästa möte med skolledningen bokas till 18/10 kl 8.10

Vid pennan
Klara Ekelund, ordförande i Föräldraföreningen.

måndag 3 oktober 2016

Uppdaterat föräldravandringsschema

Vi fick ett påpekande om att datum  och veckonummer inte stämde överens v 45-49. Detta är nu korrigerat i schemat så ta gärna en titt.
Korrigeringen gäller särskilt 1a och 1 b som hade lyckats få 4-5 november som är höstlovet.
Deras vandring flyttas istället till den 9:e respektive 10:e december.
Eventuellt kommer ytterligare en ändring av schemat efter årsmötet då en motion inkommit med bl.a. förslag på att ta bort vandringarna i januari och februari.
Länk till schemat

tisdag 20 september 2016

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening


Tisdag 4 oktober
Kl. 18.30-19.30 
Nälstaskolans matsal

Ingen föränmälan krävs. Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Välkommen!

Dagordning
 1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
 7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
 8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
 9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
 10. Val av två revisorer.
 11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
 12. Förslag till stadgeändring: Styrelsen föreslår att i §3 i föreningens stadgar ändras så att föreningens årsmöten hålls i oktober istället för september.  
 13. Övriga frågor.

tisdag 6 september 2016

Nytt år på Nälstaskolan

Föräldraföreningen är igång med sitt arbete!
 • Det första skolledningsmötet planeras inom kort. Vad vill du att vi tar upp till diskussion?
 • Förändring av klassbidragen: Tidigare har klassföräldrarna kunnat söka bidrag för klassaktiviteter utanför skoltid. Föräldraföreningens styrelse har beslutat att från HT2016 ersätta detta med ett högre bidrag till klasslärarna för aktiviteter under skoltid. Klasslärarna kan nu söka upp till 2000 kr per klass och läsår. På så vis hoppas styrelsen att föreningens medel gör ännu större nytta, eftersom det i normalfallet ändå finns en klasskassa som är avsedd för klassens aktiviteter utanför skolan.
 • Ett schema för föräldravandringarna kommer upp inom kort. Själva vandringarna börjar i oktober så håll gärna koll på här.
 • Tack alla som redan valt att bli medlemmar! Vi hoppas att ännu fler vill stödja föreningens verksamhet. Här finns information om hur du blir medlem. Nyhet: Nu kan du betala med Swish!

torsdag 24 mars 2016

Rapport från möte med skolledningen 22 mars

Information från skolan 

Följande informationspunkter togs upp av skolledningen 

Ombyggnationen 

PEAB är nu färdiga med allt sprängningsarbete som pågått under början av 2016. Arbetet har som skolledningen bedömt det genomförts mycket lugnt och hänsynsfullt av PEAB. Man har valt en lägre arbetstakt med endast tre mindre sprängningar per dag för att störa skolarbetet  lite som möjligtArbetet följer uppsatt tidsplan. 

Trafiksituationen runt skolan 

 grund av ombyggnationen  är trafiksituationen runt skolan inte optimal. Det är fortfarande många som parkerar vårdslöst  Trolle Bondes gata samt Starbovägen i samband med hämtning och lämning vilket oroarFör att  bukt med detta har PEAB och skolledningen kontakt med trafikkontoret om ökade parkeringskontroller m.m. 

Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionens granskning är gjord och resultatet kommer att offentliggöras senare under terminen. 

Föräldrafrågor 

Följande inkomna föräldrafrågor togs upp i mötet. 

Hur ser skolan  användandet av mobiltelefoner  skola och fritids? 

Skolan har arbetat fram en ny mobilpolicy som kommer att kommuniceras till föräldrar och elever efter påskDetta är viktigt inte minst med tanke  risken för nätmobbing som är ett växande problem. Det är viktigt för skolan att vare sig skolans datorutrustning eller mobiltelefoner skall kunna användas för detta under skolans verksamhetstid. 
Som del av den nya policyn kommer lärare och fritidspersonal ta hand om elevernas mobiltelefoner vid dagens början och förvara dem i låsta skåp under hela skoloch fritidsdagen. Under tiden som telefonerna förvaras gäller skolans försäkringar mot stöld och skador. 

När kommer information om klassindelningen till årskurs 4? 

Arbetet med detta påbörjas nu och kommer att presenteras tidigast i maj. 

Fungerar rutinerna för frånvarorapportering som de ska? 

Skolan meddelar att det har skett kommunikationsmissar kring frånvaroanmälningar när fritidspersonal vikarierat för ordinarie lärare. Problemet är att fritidspersonalen inte kommer åt skolwebben och kan kontrollera frånvaron 

Skolledningen arbetar för att säkra att all relevant personal har tillgång till frånvaroanmälan som är rapporterad via skolwebben för att förbättra rutinerna. Man har även gått ut med en påminnelse till all personal att om att ringa föräldrarna till "saknade" elever senast under förmiddagens tjugominutersrast 

Tänk på det här under skollov: 
Eftersom fritidspersonalen i nuläget inte kommer åt frånvaroanmälningarna i skolwebben är det viktigt att göra frånvaroanmälan under skollov per telefon direkt till fritidspersonalen. 

Nästa möte 

Nästa möte med skolledningen har vi den 3:e maj. Styrelsen har dock löpande kontakt med skolledningen vid behov och ni som föräldrar kan alltid höra av er löpande med frågor.