fredag 6 november 2015

Rapport från styrelsens möte med skolledningen 29 september

- Upphandlingen av byggherre för skolbygget är inte klart. Den sköts av Sisab, skolledningen är inte inblandad i processen och kan därför inte svara på när bygget kan komma igång. Tidsfristen för anbud och eventuella överklaganden har i alla fall gått ut och ledningen väntar nu på besked från Sisab.
- Efter en viss fördröjning är nu krokar och hyllor på plats i evakueringsbaracken Solängen. Torkskåp håller att installeras. Skolledningen upplever att samarbetet med leverantören av baracken fungerar bra.
- Förskoleklasserna har börjat äta sin lunch i klassrummen, dels för att avlasta matsalen och dels för att träna rutinen inför att skolans matsal rivs. Det uppges fungera bra.
- När matsalen väl rivs kommer maten att levereras från Mariehällsskolan till förskoleklasserna och lågstadiet. Mellanstadiet kommer att äta på Vällingbyskolan. En kock från Nälstaskolan kommer att tjänstgöra i Mariehällsskolan på förmiddagarna och "ledsaga" maten till Nälstaskolan.
- Idrotten: Inomhusidrotten kommer att bedrivas i Vällingbyhallen. Eleverna kommer att skjutsas med abonnerad buss, i sällskap med personal från skolan.
- Efter initiativ från föräldraföreningen har trafikkontoret gjort mätningar av trafikflödet på Rättar Vigs väg vid återvinningsstationen. Föräldraföreningen ligger på för att få till en säkrare passage för barnen som passerar där. Resultatet från mätningarna är inte klart. Skolans intendent håller kontakten med trafikkontoret i denna fråga.
- Trafiksäkerhet: En bom kommer att sättas upp vid uppfarten mot skolgården där idrottshallen stod. Påminns även om att det är förbjudet att köra upp bakom skolan (parkeringsplatserna vid lastkajen) samt att parkera i vändzonen.

onsdag 7 oktober 2015

Årsmöte 2015 10 13


Välkommen till årsmötet 2015

Dagordning
1 Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2 Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3 Fastställande av dagordning.
4 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7 Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8 Fastställande av medlemsavgift och budget.
9 Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år. 
10 Val av två revisorer.
11 Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12 Övriga frågor.

fredag 5 juni 2015

Tack!

Föräldraföreningens styrelse vill rikta ett stort tack till er alla för detta läsårs arbete med föräldravandringar och för den storartade insatsen på Nälstaskolans dag.
 • Hela 18 500 kr samlades in under Nälstaskolans dag - pengar som går tillbaka till klasserna i form av klassbidrag.
 • På skolavslutningen kommer föräldraföreningen även använda en liten del av summan för att tacka elever och skolpersonal som gjort en extra insats för skolans verksamhet under året. Håll utkik efter vår representant på scenen :)
 • Är du sugen på att göra en insats i föräldraföreningens styrelse under nästa år, och få möjlighet att påverka skolans verksamhet? Skicka ett mejl till nalstaff-styrelse@googlegroups.com så vidarebefordrar vi till valberedningen.
 • Bättre sent än aldrig: Årsavgiften för medlemsskap i föräldraföreningen 2014/2015 är 140 kr. Betala jättegärna in på postgiro 60 82 89-5 och ange ditt/dina barns namn och vilken klass de går i. På så sätt blir du medlem och stöder vårt fortsatta arbete!

Bästa hälsningar
Styrelsen Nälstaskolans föräldraförening

Möte med skolledningen 19 maj 2015

 • Evakueringsbaracken nere vid ängarna (det som kommer att kallas Solängen) framskrider bra och kommer stå klar i god tid före skolstart nästa termin.
 • Eleverna i F-3-klasserna kommer att få äta på engångsmaterial under hela ombyggnationen av matsalen. De kommer att få lagad mat från Vällingbyskolan i kantiner och inte färdigförpackad mat som också varit uppe för diskussion.Förslaget från föräldraföreningen är att ta en noggrann diskussion med barnen om miljö och slit-och-släng i samband med detta.
 • Merja och en representant från föräldraföreningens styrelse kommer att träffa en projektledare från trafikförvaltningen från staden för att börja diskussionen om trafiksituationen kring skolan och barnens säkerhet under ombyggnationen.

måndag 27 april 2015

Möte med skolledningen 21 mars 2015

Ombyggnationen av skolan:


 • Idrottsförvaltningen har gett tillstånd till ett tält för Nälstaskolan att ha sin idrottsundervisning i under ombyggnationen. Tältet kan placeras på gräsytan i anslutning till konstgräsplanen nära skolan. Där finns även duschar. Frågan ska nu drivas vidare av utbildningsförvaltningens lokalavdelning. 
 • I frånvaro av matsal kommer förskoleklasserna-åk 3 äta på skolan. Matleverantör ska upphandlas. Åk 4-6 kommer att äta på Vällingbyskolan, där det finns en outnyttjad sal som rymmer Nälstaskolans elever. Eleverna kommer att äta uppdelade i två eller tre grupper, som går årskursvis till Vällingbyskolan tillsammans med lärare. Skolan räknar med att det tar ca 10 minuter för eleverna att gå. Eventuellt kommer lunchrasten att förlängas med 15 minuter. 
 • Skolledningen planerar för personalvårdande åtgärder under ombyggnationen, bl. a. helt ledigt för personalen under höstlov (som annars utgörs av studiedagar), och fokus på tät och bra information i mindre grupper.
 • Skolan fyller successivt på med information på sin hemsida. Där finns bl. a. skisser och bilder på den kommande skolan.  


Övrigt:


 • En ny skolsköterska, Birgitta Kornerud Bechtel, finns nu på plats.
 • Upphittade kläder samlas regelbundet upp och läggs i trapphuset vid skolans expedition. Leta där om du saknar något och glöm inte att märka upp kläder med barnets namn och klass. Skolan planerar att tömma denna uppsamlingsplats oftare framöver. Datum då klädlagret forslas bort till välgörenhet annonseras i rektorsbrevet (27 april härnäst).

torsdag 16 april 2015

Nälstaskolans dag: 5 maj

Nälstaskolans dag går i år av stapeln den 5 maj, kl. 17-20.
Nälstaskolansdag anordnas varje år av föräldraföreningen tillsammans med föräldrarna. Varje klass ansvarar för en aktivitet och tillsammans ska vi fylla skolgården med grodspottning, chokladhjul, bollkastning och annat skoj. Syftet är att ha en rolig eftermiddag/kväll och att samla in pengar till föreningen - pengar som sedan går tillbaka till klasserna i form av klassbidrag.
Klassföräldrarna och föräldraföreningen har haft ett planeringsmöte där vi delat upp aktiviteterna som klasserna ska ansvara för, så nu är planeringen i full gång!

onsdag 18 mars 2015

Mötesanteckningar informationsmöte / vårmöte 2015-03-17

Närvarande:
Merja Rombach, Rektor
Anders Kjellgren, Bitr Rektor
Jan Lönnback, Intendent
Tobias Soläng Projektledare, SISAB/ÅF
Sandra Rodin, Ledamot Föräldraföreningen
Sofia Hedlycke, Ledamot Föräldraföreningen
Anders Viljosson, Sekreterare Föräldraföreningen
Roland Johansson, Kassör Föräldraföreningen
ca 20st föräldrar

Diskussionspunkter / Information


 • Ombyggnationen kommer att resultera i en ökning av elevkapaciteten samtidigt som skolans tomtyta inte ökar. Antalet elever kommer att öka successivt genom att starta 4 klasser varje skolstart (tidigare 3 st). Antalet elever kommer vara uppe i 750 st (idag 535 st) ungefär då byggnationen är klar.
 • 3 paviljonger har idag tillfälligt bygglov på 10 år vilket nu är förbrukat och dessa skall rivas. Paviljongen närmast parcourparken (10:an) kommer att tömmas och transporteras bort först (under de två första veckorna i maj). Under sommaren så kommer en ny tvåvånings (tillfällig) byggnad placeras på samma plats. Planen är att den skall vara färdig till skolstart och stå i 4-4,5 år för att sedan rivas när hela byggnationen är klar. Vid bortförslandet kommer lastbilarna att köras med ledsagare. De kommer dessutom att köras in från sidan och passerar då inte skolgården.
 • Två förskoleklasser kommer flyttas från byggnaden till 9:an och klubb kompis under den sista tiden innan sommarlovet (1 maj-10:e juni).
 • Under sommarlovet rivs klubb kompis, idrottshallen och paviljongen 10:an närmast den nya evakueringsbyggnaden. Den sista paviljongen (9:an) tas bort sist i anslutning till skolstart.
 • Idrottslösning forfarande oklar. Vällingbyhallen & fotbollsplanen är de alternativ som för närvarande finns. Idrottförvaltningen stoppade den temporära tältlösningen (i anslutning till Nälstabadet) som tidigare var påtänkt. Utbildningsförvaltningen är de som är ytterst ansvariga.
 • From oktober och 1,5 år framåt stängs matsalen. Som planen är nu kommer förskoleklasserna och lågstadiet kommer att äta i en fritidslokal på skolan. Mellanstadiet kommer äta på Vällingbyskolan, det är tänkt att eleverna skall promenera fram och tillbaka. Maten kommer att vara prefabricerad alt. tillagad i Vällingbyskolan. Kockarna ges andra arbetsuppgifter under byggnationen och kan vara behjälpliga med bespisningen.
 • Föräldrar uttryckte oro för hastigheterna på Vällingbyvägen. Skolan skall försöka samverka med trafikkontoret och se om man kan göra några förbättringar.
 • Upphandlingsprocessen för byggnationen kommer att starta i maj. (Byggnationen är planerad att starta i oktober.)
 • Etapp 1. Startar oktober och pågår 1,5 år. Den innefattar idrottsalen och matsalen. Matsalsbyggnaden kommer att får en extra våning där bl a expeditionen kommer att inrymmas.
 • Etapp 2. (Området runt nuvarande idrottshall). Innefattar en tvåvånings- samt en trevåningsbyggnad med souterrängvåning. Påbörjas jan 2016 pågår ca 2 år.
 • Etapp 3. Renovering/anpassning av befintliga skolbyggnader. Tilläggsisolering, fönsterbyte, dräning, nya dörrar och belysning, nya vindfång. I denna byggnad kommer det att inrymmas bl.a. hemkunskapsal, NO-sal, bildsal samt klubb kompis.
 • Skolgården kommer få en ny utformning med b.la. amfiteater, lekställningar, sittytor mm. Skolbyggnaderna kommer ha fasad i tegel och betong.
 • 5:an, som ligger i anslutning till förskolan Trolleborgen, kommer inte att brukas av skolan efter byggnationens avslutande.
 • Hämtning och lämning av barn på Trolle bondes väg under byggnationen är inte lämplig pga byggtrafik. Skolan rekommenderar Rättar Vigs väg vid återvinningstationen, Starbovägen alt. parkeringen på fotbollsplanen vid Täbylundsvägen. Förslag framkom att göra Nälstabadets parkering avgiftsfri för de som lämnar och hämtar. Skolan kommer att diskutera detta med kommunen.
 • Frågor framkom om buller och partiklar i samband med sprängningsarbeten. Ingen miljökonsekvensbeskrivning finns framtagen pga brist på krav. Däremot har entreprenören krav på sig att spränga "försiktigt" bland annat p.g.a de närliggande bassängerna på Nälstabadet. Skolan förutsätter att arbetena kommer att ske på korrekt sätt.
 • Avspärrningar runt byggarbetsplatserna kommer att utgöras av plank. Förslag framkom att göra titthål så att barnen inte blir för nyfikna.
 • Skolan kommer att utsmyckas med konst i samband med ombyggnationen. En norsk konstnär, Jon Gudnarsen har fått uppdraget.
 • Husen kommer att bli miljöcertifierade enligt miljöklass silver. Detta innebär att inga/få miljöfarliga ämnen kommer att användas.
 • Kommunikationsplan och löpande information kommer kommer ut på Nälstaskolans hemsida. Utbildningsförvaltningen förbereder ett informationsbrev till boende i skolans närområde.
 • Den minskade skolgården under byggnationen diskuterades. Skolan kommer att utnyttja ängarna för raster och aktiviteter istället.
 • Elevinformation diskuterades. Eleverna har blivit informerade via sina lärare som har haft informationen från projektledaren. Förslag framkom om mera information till eleverna och kanske en utställning i matsalen om byggnationen.
 • Skolledningen uttryckte att de önskar få ett bättre stöd kring idrott och matfrågorna från utbildningsförvaltningen eftersom dessa inte är helt optimalt lösta i dagsläget.

tisdag 17 mars 2015

Tisdag 17 mars: Informationsmöte om Nälstaskolans ombyggnad

Tisdag 17 mars, kl 18-20 i skolans matsal, anordnar föräldraföreningen ett informationsmöte om ombyggnationen av Nälstaskolan.

Skolledning och representater för SISAB och ÅF kommer att informera och svara på frågor kring detta stora om- och nybyggnadsprojekt som kommer att pågå i drygt 3 år, med start nu i vår.
Välkommen!
Hälsar styrelsen för föräldraföreningen

måndag 2 februari 2015

Frågor och svar från styrelsens möte med skolledningen

Styrelsen för föräldraföreningen träffade skolledningen den 27 januari och här följer svaren på de undringar som ställdes av er föräldrar inför mötet. 
Fråga:
Hur kommer idrotten och barnens lunch kommer att lösas under ombyggnationen?
Svar från Merja:
Både idrotts- och lunchfrågan diskuteras nu i skolutvecklingsgruppen. Det finns olika förslag, klart är i alla fall att lunchen även under byggnationstiden kommer att tillredas av skolans kockar (dvs. ingen cateringmat i lådor). Beslut ska komma inom några veckor och presenteras senast på föräldraföreningens informationsmöte 17/3.
Fråga:
Är riskanalys av elevernas arbetsmiljö utomhus och inomhus utförd inför ombyggnationen? I så fall vilka risker visar den på och hur ska dessa åtgärdas?
Svar från Merja:
Nej, ingen separat riskanalys har gjorts. Tidigare ombyggnationer har fungerat bra med ordentliga avspärrningar, personer som ledsagar all byggtrafik och guidade visningar för elever för att stilla eventuell nyfikenhet.
Fråga:
Har man tänkt igenom försäkringen för alla under ombyggnationen?
Svar från Merja:
Skolans befintliga försäkringar gäller och är tillräckliga.
Fråga:
Hur ser planeringen för evakueringsbaracken och rivningen av 10:an ut?
Svar från Merja:
Baracken längst ner mot parcourparken (10:an) kommer att utrymmas under april och rivas i maj (i år) för att det ska bli tid för att bygga upp en ny evakueringsbarack på samma plats under sommaren. Den nya baracken kommer att vara i två våningar och man har planerat för goda utrymmen för fritids et c. Den byggs för fyrparallellig verksamhet, men kommer inte att användas till mer än treparallellig vilket också ger tillgång till fler ytor för barnen.
Var barnen som går i nuvarande 10:an ska hålla till under april-maj diskuteras i skolutvecklingsgruppen.
Fråga:
Angående socker och fika i skolan (kommentar från en förälder: "Det är mycket socker i vissa dagars mellis...")
Svar från Merja:
Skolan är hälsodiplomerad och Oboy och liknande drycker ska inte förekomma.
Kommentar från föräldraföreningen:
Idrottslärare Peter Holmqvist tillsammans med kocken Andreas Brydling håller i hälsodiplomeringen av skolan. De tar gärna emot frågor och synpunkter på kosten. Mejla till peter.holmqvist@stockholm.se eller andreas.brydling@stockholm.se.