torsdag 27 november 2014

Information om den kommande ombyggnationen av Nälstaskolan

Vid föräldraföreningens höstmöte 25 november informerades om den kommande ombyggnationen av skolan. En sammanfattningen ges här (tack Lisa Bodén Malmström för anteckningarna!


--------------------------------------------------------------------------------------
Läs om och se skisser på ombyggnationen i Utbildningsförvaltningens beslut om ombyggnationen av Nälstaskolan
Stockholms stad har en sida om Nälstaskolan på sin webbplats om alla byggprojekt i Stockholm.
--------------------------------------------------------------------------------------
Kvällens dominerande fråga var den kommande byggnationen och planeringen kring denna. Med anledning av det gästades mötet inte bara av rektor Merja och biträdande rektor Anders utan även av två representanter från SISAB som är ansvariga för skolfastigheterna och också det kommande bygget. Tobias Soläng som kommer från ÅF och är SISAB:s externa projektledare i projektet presenterade bakgrund och en ungefärlig tidplan.

De huvudsakliga anledningarna till byggprojektet är två:
1. I dagsläget finns tre paviljonger på skolan som snart har stått i tio år. Då tillfälliga paviljonger inte tillåts stå mer än tio år måste dessa bort och ersättas.
2. Skolan skall byggas ut från dagens tre-parallelliga organisation med c:a 525 elever till en fyr-parallellig skola med plats för c:a 765 elever.

Byggnationen på skolan kommer att ske i olika etapper. Det första som kommer att hända är att de tre paviljongerna samt gymnastikhallen ska rivas. Skollokalerna i de tre paviljongerna kommer att under bygget ersättas med en ny paviljong i två våningar. Denna placeras där nuvarande paviljong 10 finns idag. Detta beräknas ske under försommar/sommar och ska vara klart till skolstarten i höst 2015.

I oktober 2015 planeras byggstart för den första etappen. Då ska en ny stor idrottshall uppföras. Dessutom kommer man i denna etapp att bygga ut matsalen samt bygga en ny byggnadskropp i två plan med huvudentré och en glasad gång  som förbinder matsalen med den befintliga huvudbyggnaden.(En våning upp i luften så att skolgården förblir sammanhängande) I denna byggnadskropp kommer expeditionen att placeras. Denna etapp beräknas ta 1,5 år att färdigställa.

Frågan kom upp från föräldrar om vad som kommer att hända med idrottsundervisningen då man kommer att vara utan gymnastiksal i nästan två hela läsår. Skolledningen svarade att detta är en fråga som utreds och diskuteras där man i nuläget inte har någon helt färdig lösning. Det man diskuterar är att det till stor del kommer att bli utomhusidrott. Man pratar även om att ha fler friluftsdagar. Dessutom undersöker man möjligheten att använda Nälstabadets omklädningsrum. Skolledningen lovade att återkomma med mer konkreta besked framöver, förmodligen någon gång tidigt i vår.

Parallellt med etapp 1 kommer man att börja med etapp 2 som innefattar nybyggnation av en ny huskropp i två plan. Denna kommer att sträcka sig från matsalen och neråt och kommer när den är klar att inrymma lokaler för F-3 med integrerad fritidsverksamhet. Denna etapp beräknas ta c:a 2,5 år och då vara klar till årsskiftet 2017/2018.

När etapp 2 är klar och man kan flytta in i den nya byggnaden kan etapp 3 påbörjas. Då ska den befintliga huvudbyggnaden tömmas för renovering och vissa ombyggnationer. Denna etapp skall ta c:a ett år.

Om allt går som planerat bör alltså hela byggnationen vara avklarad till årsskiftet 2018/2019. Byggen tar lång tid! Jag tror dock att resultatet kommer att bli bra när det väl är klart: En ny stor idrottshall och en sammanhängande skolbyggnad utan en massa paviljonger.  Mest problematiska verkar frågorna kring idrottsundervisningen vara.

En annan fråga som SISAB:s projektledare tog upp var hämtning och lämning av barn under byggperioden. Det kommer att bli mycket transporter och trafik till bygget och de kommer att gå via Trolle Bondes väg. Han avrådde därför helt från att hämta och lämna barn den vägen av säkerhetsskäl. Alternativa platser för hämtning och lämning är t ex Rättar vigs väg, Starbrovägen samt fotbollsplanen vid Täbylundsvägen. Även denna fråga är under utredning och vi ser fram emot lite mer information om vad som ska gälla från skolledningen framöver.

måndag 13 oktober 2014

Föräldravandringsinformation

Föräldravandringarna kommer att förändras pga Vällingby Fritid AB inte längre har uppdraget att driva fältassistenterna.Nu väntar vi in en ny styrelse i Nälstaskolans föräldraförening som får uppdraget att titta på detta.Fram tills dess finns det inga vandringar att göra. Troligtvis blir det först till vårterminen.

tisdag 30 september 2014

Årsmöte 2014 (14:e oktober)

Välkommen till årsmöte 2014 i Nälstaskolans föräldraförening

Tid: Tisdagen den 14:e oktober 19.00 
Plats: Nälstaskolans matsal
Övrigt: Fika och kaffe kommer serveras


Förslag till dagordning:
1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

3. Fastställande av dagordning.

4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.

7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.

8. Fastställande av medlemsavgift och budget.

9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.

10. Val av två revisorer.

11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.

12. Övriga frågor.
12a. Beslut om stadgeförändring: Medlemsavgift eller avgiftsfritt medlemskap.


Valberedningens förslag för punkt 8, 9 & 10:
Ordförande: 
  • Magnus Sällström (Tidigare ledamot, väljs på 1 år)
Ledamöter: 
  • Anders Viljosson (Nyval 1år)
  • Roland Johansson (Kvarstår 1år)
  • Sofia Hedelycke (Kvarstår 1år)
 Revisorer:
  • Inga förslag
Valberedning:
  • Inga förslag

Styrelsens förslag till beslut:
8. Medlemsavgiften oförändrad (140 kr).

måndag 28 april 2014

Nälstaskolans dag 6 maj 2014 - Aktivitetslista


FA
Bandymål
FB
Burkpyramid
FC
Chokladhjul
1A
Gissa antalet
1B
Rockring
1C
Basket
2A
Studsa tennisboll
2B
"Lilla sportspegeln"
2C
Spotta grodor
3A
Stövelkastning
3B
Knorr på grisen
3C
Spik i bräda
4A
Kubb
4B
Skidåkning
4C
Lotteri
5A + 5B
Kafeteria
6A + 6B
BouleNälstaskolans dag

Nälstaskolans Föräldraförening
i samarbete med Nälstaskolan
inbjuder till


Nälstaskolans dag
Tisdag 6 maj 2014
Kl. 17–20

Hela skolgården är full av aktiviteter - grodspottning, knorr på grisen, basket, stövelkastning, burkpyramid, spikislagning, chokladhjul och mycket mer.

Några av skolans elever kommer att ha uppträdanden (program kommer senare).

Vi får besök av Kulturskolan och av Blackeberg Basket.

Femmorna ordnar som vanligt cafeteria där det kommer finnas fika, korv, pannkakor, dricka mm vid matsalen.

Ta med familjen, släkt, vänner, grannar och gärna framtida skolbarn.Varmt välkomna till en rolig och
(förhoppningsvis) solig dag tillsammans!