tisdag 30 september 2014

Årsmöte 2014 (14:e oktober)

Välkommen till årsmöte 2014 i Nälstaskolans föräldraförening

Tid: Tisdagen den 14:e oktober 19.00 
Plats: Nälstaskolans matsal
Övrigt: Fika och kaffe kommer serveras


Förslag till dagordning:
1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

3. Fastställande av dagordning.

4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.

7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.

8. Fastställande av medlemsavgift och budget.

9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.

10. Val av två revisorer.

11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.

12. Övriga frågor.
12a. Beslut om stadgeförändring: Medlemsavgift eller avgiftsfritt medlemskap.


Valberedningens förslag för punkt 8, 9 & 10:
Ordförande: 
  • Magnus Sällström (Tidigare ledamot, väljs på 1 år)
Ledamöter: 
  • Anders Viljosson (Nyval 1år)
  • Roland Johansson (Kvarstår 1år)
  • Sofia Hedelycke (Kvarstår 1år)
 Revisorer:
  • Inga förslag
Valberedning:
  • Inga förslag

Styrelsens förslag till beslut:
8. Medlemsavgiften oförändrad (140 kr).