måndag 17 december 2012

Protokoll från årsmöte 2012-10-09
ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 9 oktober 2012 Kl 19.00 i skolans matsal 
1.Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare
a) Till mötesordförande valdes sittande ordförande Dennis Skantz.
b) Till sekreterare valdes Jenny Granskog.
c) Till  protokolljusterare tillika rösträknare valdes Henrik Hasselblad och Magnus Sällström.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Inbjudan till årsmötet har skickats via mail till tidigare klassombud för vidarebefordran till samtliga föräldrar i klassen samt genom en pappersinbjudan via alla elever två veckor före mötet. På föräldraföreningens hemsida har även inbjudan lagts ut. Därigenom förklarades årsmötet ha blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och inga ytterligare frågor lades till dagordningen.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelse. Föreningen har under läsåret haft 109 medlemmar. Styrelsen har regelbundet träffat skolledningen och har haft sex styrelsemöten under året. En av de frågor som diskuterats har främst varit lokalen på fritids 10, där skolans skyddsombud gjort en s.k. §66 A-anmälan enligt arbetsmiljölagen. Styrelsen skickade vid arbetsmiljöverkets inspektion två föräldrar att delta vid inspektionen. I övrigt har man ordnat en informationskväll med rektor, en föreläsning av fältassistent Bo Arkelsten och den årliga Nälstaskolans dag. Vidare har man organiserat föräldravandringarna. Under våren utlyste styrelsen en tävling för att undersöka hur många föräldrar som vandrar. Prissumman om 2000 kronor gick till den klass med procentuellt sett flest vandrande föräldrar. Föreningen bidrog under året även med pengar till lagtröjor  till skolan. 
Revisorernas berättelse. Revisorerna har granskat räkenskaperna och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter att ha tagit del av verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar
a) Styrelsen presenterade verksamhetsplanen i korthet med tonvikt på att fortsätta som tidigare läsår. Styrelsen föreslog att för detta läsår behålla medlemsavgifterna som de är.
b) Styrelsen förslog att man bildar en arbetsgrupp för att se över om medlemsavgifterna kan slopas. I stället skulle alla som har elever i skolan bli medlemmar i föräldraföreningen. Då merparten av inkomsterna kommer från Nälstaskolans dag, skulle de inkomsterna kunna delas ut till skolpoliser och kamratstödjare samt eventuella föreläsningar. Klass- och lärarbidragen skulle däremot försvinna. Det skulle minska administrationen för styrelsen, som skulle få mer tid till att arbeta med att förbättra samarbetet mellan skola och föräldrar. 
Årsmötet gav styrelsen i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag om ett eventuellt slopande av medlemsavgifterna. Man vill gärna att klassföräldrar bjuds in till denna arbetsgrupp.
c) Föreningen har ca 70 000 kr på konto. Styrelsen fick i uppgift att ta fram förslag på hur detta överskott kan minskas. 
d) Inga övriga förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
8. Fastställande av medlemsavgift och budget
Årsmötet fastställde medlemsavgiften på 140 kr samt budget för 2012/2013 
9. Val av styrelse: ordförande för ett år och minst tre ledamöter för två år (några sitter kvar sen tidigare år)
Valberedningen föreslog Anders Viljoson  som ny styrelseledamot.
Årsmötet valde Gabrielle van der Wal, till ny ordförande, Magnus Sällström och Anders Viljoson till nya ledamöter
Sekreterare Jenny Granskog, kassör Annakarin Roos och ledamot Maria Forss sitter kvar sedan förra året
10. Val av två revisorer
Årsmötet valde Henrik Hasselblad och Britta Ahlström till revisorer.
11. Val av valberedning, sammankallande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år
Årsmötet valde Dennis Skantz och Carina Tyskbo till valberedningen.
12. Övriga frågor
a) I samband med att föräldravandringarna diskuterades, lämnades ett förslag på att föreningen skulle kunna ha en loggbok liggande i skåpet där västarna finns. I samband med att man återlämnar västar efter genomförd vandring, kan föräldrarna anteckna i loggboken var man promenerat, hur många som vandrat och om något särskilt inträffat. Förslaget godkändes av årsmötet.
b) Trafiken kring skolan var ett ämne som kom upp. Trafikkontroller görs mer sällan runt Nälstaskolan än runt andra närliggande skolor. Styrelsen fick i uppdrag att se över frågan och tillsätta en arbetsgrupp som får försöka få trafikkontrollanter till skolan.
c) Kaféverksamheten på Nälstaskolans dag sköts sedan många år av årskurs 5, som också får behålla intäkterna. Ett förslag är att kafét i stället ska skötas av årskurs 4 eftersom många femteklassare åker på klassresa på höstterminen i åk 5 och intäkterna från Nälstaskolans dag inte dröjer till våren. Förslaget behöver utredas ytterligare.