fredag 6 december 2013

Mötesanteckningar höstmöte 2013-12-03

Ombyggnation av Nälstaskolan (Merja Rombach föredragande)
* Första projektmötet på skolan hölls i fredags.
* Byggstart ht-14 framflyttat. Bygglovsprocess och ev. överklaganden måste bli färdig innan byggnation kan påbörjas.
* Projekteringsfas april-maj.
* 10juni skall offerterna vara inne. Före midsommar skall nämnden ha godkänt projektet, därefter startar bygglovsprocessen.
* Fritids 9, 10, 5 tas bort enligt preliminär plan.
* Ny avlång byggnad som ansluter till matsalen och sträcker sig längs skolgården.
* Idrottsbyggnaden rivs och en ny byggs vid klubb kompis.
* Plan för 510 -> 765 barn, 4 klasser per årskurs.
* Projektmöten på skolan varannan vecka under våren.
* Byggtid beräknas till ca 2år.
* Under byggtiden så måste vissa elever evakueras och hur detta skall ske är ej klart.
* Anna skall leda en grupp som skall rusta upp skolgården i samband med byggnationen.
* Fotbollsplanen skall få konstgräs.

Trafikläget (Merja Rombach föredragande)
* Komunen vill inte sätta upp trafikljus på de ställen där det tidigare stod skolpoliser p.g.a. för hög kostnad
* Rörelsedetektorstyrda övergångställen har testats i Hässelby och de hade ej fungerat speciellt bra. Därför är kommunen skeptisk till dessa.
* Förslag på olika trafikbegränsningar diskuterades och Merja skulle ta detta vidare för diskussion med kommunen.

Skolans åtaganden (Anders Kjellgren föredragande)
* Alla elever och personal skall vara delaktiga i likabehandlingsarbetet.
* Utveckla trivsel kost och rörelse.
* Alla elever skall lära sig simma (vällingbybadet).
* Lärare och fritids skall tillsammans ordna rastaktiviteter.
* Utveckla rastaktiviteterna så att alla kan och vågar delta.
* Alla elever som behöver stöd i form av läsplatta eller bärbar dator skall få det. Skolan tror att ca 80st elever har behovet idag.
* Lärarna åtar sig att utveckla sin egen kompetens i digital teknik.
* Skolan skall informera elever och vårdnadshavare om vilka kunskapskrav som finns.
* Aktivt arbete med utveckling av läsförståelse.
* Stimulera läsning och skapa lust till livslångt läsande.
* Utveckla samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och skola. Gemensam planeringstid har införts.
* Åtagande att skapa helhet och sammanhang.
* Skall finnas plats för lek.
* Eleverna skall vara delaktiga i sitt eget lärande.
* Öka samarbetet med föräldrarna och få en större delaktighet i skolarbetet.

Nälstaskolan 50år (Merja Rombach föredragande)
* Aktivitet för hela dagen på skolan som avslutas med Nälstaskolans dag.
* Vikingatema föreslogs.
* Förslag på aktiviteter önskas.

Skolwebben (Merja Rombach föredragande)
* Skall lanseras Februari/mars. Skolan funderar på informationsmöte. Förslag 4:e mars i samband med vårmötet.

Övrigt (Föräldraföreningen föredragande)
* Det har inkommit synpunkter från föräldrar att Fritids9 är svårt att nå. Pedagogerna prioriterar lek med barnen istället för att svara i telefonerna. De vill att telefonsvararen används så mycket som möjligt. Likaså är det en del föräldrar som vill att personalen skall hjälpa till med att skicka hem barnen och de har svårt att hinna med att klä barn och samtidigt leka/ta hand om de andra barnen.

Vid protokollet:
Anders Viljosson