måndag 21 oktober 2019

Minnesanteckningar Föräldraråd 15/10 2019

Minnesanteckningar - Föräldraråd 15/10 2019

Närvarande:
Skolledning - Anna Sandberg, Hans Ovsjö, Rickard Söderberg. Anders Regner hade fått förhinder.
Klassföräldrar från FA, FC, FD, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 6A, 6C
Föräldraföreningen - Louise Pell, Cecilia Lindvall, Åsa Sohlgren, Kirsten Jensen Quas.

Hans, Anna och Rickard bjöd välkommen!

Ombyggnationen

Automatiska dörrar
Önskan från förälder om automatiska dörrar.
Ombyggnationen är inte klar, men när den är klar, kommer den uppfylla alla krav. Just nu håller man på att se över dörrar, brandlarm. Nytt passage-system tas i användning vecka 44, vilket innebär att dörrar kan låsas etc.

Slutbesiktning hus A-E godkänt (den renoverade delen) 
Skolan väntar på slutbesked och därefter kan verksamhet i lokalen påbörjas. Flytten är planerad till vecka 44. Resten av läsåret blir stort sett hela skolgården och alla hus tilgängliga. Dock kommer mindre del av staket kvarstå vid nya scenen och på baksidan av skolan. Just nu är skolan inne i en intensiv planeringsperiod. Skolan är nöjd med de nyrenoverade lokal, som har en lite annan färgskala än K-huset.

Vem ska flytta in vart?
Hus A = Studio, sen 4or, och 5:or. 6:or flytter tilbaka i tidigare lokal. Slöjden tilbaka i tidigare lokal. Digital/Bild och Hemkunskapslokal(nytt).

Skolgården
Snart blir nya ytorna tillgängliga. När eleverna har bott in sig, kommer en enkät från trygghetsteamet genomföras för att lära av elevernas upplevelser / erfarenheter med skolgården. Förväntas genomfört på vårterminen 2020.

Pavillongerna
Skolan tömmer pavillongerna fram till nyår, och Peab lånar några lokaler. Efter nyår kommer Vällingbyskolan flytta in. Det är sen planen, att Vällingbyskolan ska ha verksamhet där under ett kalenderår. Pavillongen avetableras våren 2021.  Båda skolorna hade önskat att pavillongerna flyttades till Vällingbyskolan istället. Vällingbyskolan ska ha rast neråt mot ängerna, äta lunch, ha idrott/slöjd m.m. på Vällingbyskolan.

Invigning av nya skolan
Skolan anordnar invigning för alla skolbarnen den 4/11 2019! Invigningen är kl. 9.00, och mellanstadiet kommer också börja kl. 9.00 den dagen. Skolan har kontaktat lokaltidningar med flera.

Klubben
Skolan har tidigare sagt att mellanstadieklubben på Nälstaskolan startar igen
1/1 2020. Skolan önskar dock att skjuta på detta till höstterminen 2020. Mer information tillkommer in för höstterminen. Planen är att klubben sen ska ha verksamhet  i "gamla personalrummet", vid gamla biblioteket. Sannolikt kommer Starbo och skolan ha varsin klubbverksamhet från och med hösten 2020.

Rekryteringsbehov
Skolan har behov för fritidspersonal, har förgäves försökt att rekrytera personal. Fortsätter att försöka.
Skolan har nu rekryterat 3 förstelärare, alla har rekryterats internt. Totalt 5 förstelärare på skolan. Varje förstelärare kommer att få ansvaret för var sin mindre lärargrupp, Modell Läslyftet / Mattelyftet (kollegialt lärande). De tre nya förstelärarna är Helena Thor, Olle Forsén, Kajsa Gullin.

Idrott - en gymnastiklärare till flera klasser?
Fråga om skolan ska rekrytera personal till gymnastiken, eftersom flera klasser just nu har idrott tillsammans, men endast en lärare? Det är mycket barn på en gång. Skolan svarar, att man inte planerar att rekrytera gymnastiklärare. Lösningen är temporär, orsakat av att gymnastikläraren har ett projekt utöver idrotten.

Inställda lektioner?
Hur gör skolan när lektionerna ställs in vid slutet av skoldagen? Exempel; elever i 4:an gick hem förra fredag eftermiddag, men föräldrarna fick inte information härom. Skolan kommer framöver att skicka mejl om möjligt. Det är ovanligt att lektioner ställs in utan att annan lektion erbjuds.


Föräldravandring
Föräldraföreningen informerade kort om syftet med föräldravandring. Schema över vandringstider finns på hemsidan http://nalstaskolansff.blogspot.com/ Där finns också tips och idéer. Västar kan hämtas på expeditionen mellan kl. 7.00 - 17.00.

Information om Nälstaskolans Föräldraförening
Föreningen informerade om:
Föräldravandringar / Nälstaskolans Dag, 5:ornas om mat och fikaförsäljning samma dag / Klassbidrag. Kort diskussion om möjlighet för årligt tema för Nälstaskolans Dag.

Mötet avslutades. Rektor kallar till nästa möte i föräldrarådet.

Minnesanteckningar skickas till klassföräldrarna, som ansvarar för att skicka dessa vidare till klassens föräldrar, alternativt kan anteckningar skickas till klassläraren, som skickar till klassen.


Ref.
Kirsten Jensen Quas

torsdag 3 oktober 2019

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening

15 oktober 2019 kl. ca. 19.00 i nya matsalen (strax efter föräldrarådet)

Förslag från medlemmar skickas till styrelsen senast den 13 oktober 2019 på nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Välkommen!

Dagordning
1.     Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2.     Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3.     Fastställande av dagordning.
4.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6.     Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7.     Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8.     Fastställande av medlemsavgift och budget.
9.     Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst 3 ledamöter för två år.
10.  Val av två revisorer.
11.  Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12.  Övriga frågor

Läs verksamhetsberättelsen här (kopiera länk): 
https://drive.google.com/file/d/0B9v8qlS9r21BYXdvamhWUU9VeFFpSlNlY0RFdUtyYmk1Uzdz/view?usp=sharing

Läs verksamhetsplanen här (kopiera länk):
https://drive.google.com/file/d/0B9v8qlS9r21BdS1BSC0zX2dLdm9CWWttZ1JZbVVmS0paVkVr/view?usp=sharing