söndag 5 december 2010

Minnesanteckningar från möte med rektorn 25/11


Mötesanteckningar från möte med rektor Merja Rombach den 25/11-2010. Representanter för föräldraföreningen var Tomas Granlund och Dennis Skantz.

Uppföljning av F-6-beslutet
Det är knappt en månad sedan man på rektorsmötet beslutade att det var upp till varje skola att bestämma om skolformen F-5 eller F-6. Efter mötet beslutade rektorerna på Nälstaskolan, Vinstaskolan och Björnbodaskolan att behålla formen F-6. Beslutet kvarstår, och inom skolgrupperingen i västerort är det endast ovan nämnda tre skolor som har F-6 kvar.

Föräldradialogen
Under förra läsåret startade rektorn upp en föräldradialog med föräldrarepresentanter från de olika årskurserna. Rektorn har ställt frågan till Föräldraföreningen om föreningen ville vara med och utforma den framtida dialogen. Föreningen meddelade rektorn att föreningen beslutat att inte medverka i att arrangera eller förmedla ombud till dialogen. Däremot önskade föreningen att få vara närvarande med en representant från t ex styrelsen. Det innebär att föräldradialogen även fortsättningsvis att initieras av rektorn.

Resurser för barn med speciella behov
På föräldradialogen den 27/4 diskuterades om hur skolan hanterar barn i behov av särskild undervisning både de som behöver extra stöd och de som barn som behöver extra stimulans. Då det inkommit frågor till styrelsen från medlemmar om det senare bad vi Merja redogöra för hur skolan ser detta och vilka resurser som då kan sättas in.

Fritt tolkat: I första hand ska läraren i klassrummet ge varje elev undervisning på individuell nivå. Tidigare år har speciella grupper startats upp för matte, där elever med behov av mer avancerade uppgifter och större utmaningar än de som finns utrymme för i klassrummet fått plats. Dessa grupper har gått tvärs över klasserna och har satts samman utefter behov och träffats någon gång i veckan. Det finns resurslärare på skolan redo att starta upp grupper om behov uppstår. Resurslärare är redan anställda lärare på skolan som har timmar avsatta varje vecka för att jobba som resurs i tex grupper som ovan. Utöver detta nämnde rektorn satsning på Elevens Val och på SmartBoards och en del bärbara datorer. Där finns stora möjligheter att individualisera och elever får möjlighet att utveckla specialintressen och förmågor. Det finns för närvarande inga grupper startade.

Om man då som förälder tycker att ens barn inte får tillräckligt med stimulans ska man i första hand diskutera med klassläraren, men det går även bra att kontakta biträdande rektor Madeleine Wretman och förstås rektorn.

Information till femmorna och sexorna
Rektorn informerade att i en överenskommelse mellan rektorerna på Vinsta Gård, Vällingbyskolan och Hässelby Gårdsskolan gett skolorna tillgång att använda Nälstakolans lokaler för att hålla informationsmöte om skolorna. Inbjudningar till informationsmötena kommer att skickas separat från respektive skola till elever och föräldrar i åk 5 och 6.

Lokalfrågan
På förra mötet diskuterades de dåliga lokalerna på Fritids 10. Ärendet ligger nu på lokalavdelningen bord på utbildningsförvaltningen. Under januari och februari kommer samtliga ärenden att granskas och prioriteras. Därefter kommer beslut fattas om vilka åtgärder som blir aktuella för Nälstaskolans del. Lokalavdelningen av flaggat för att man bör göra en helhetsanalys, då Nälstaskolans lokaler utgörs av 8 byggnader i slitet skick. Sedan tidigare har det funnits planer på att bygga en ny skola.

Syskonförtur återinförs för intag till F-klasserna
Utbildningsnämnden har beslutat återinföra syskonförturen för barn som ska börja i F-klassen. Det innebär att barn med syskon i 1:an- 5:an har förtur till plats i F-klassen. Mer information finns på Stockholm.se

Resultat för 2010 samt budget för 2011
Resultatprognosen för 2010 ser enligt rektorn bra ut, och pekar på att skolan gör ett positivt resultat för 2010. Det skulle i så fall innebära att skolan åter blir egen resultatenhet. Det innebär bland annat att skolan kan behålla eventuell vinst istället för att som nu behöva lämna tillbaka överskottet till staden.

Budgeten för 2011 väntas komma till skolan under januari, först då kan rektorn lägga en detaljerad bugdet för skolan.

Nästa möte
Ja, det var det vi hann diskutera denna gång. Nästa möte mellan föräldraföreningen och rektorn bokades till den 1:a februari 2011.

torsdag 28 oktober 2010

Rektorn meddelar att Nälstaskolan förblir F-6 skola

Rektor Merja Rombach meddelar att Nälstaskolan förblir F-6 skola.
Nedanstående är hämtat ur rektorsinformation från den 25/10:

Måndagen den 25 oktober 2010 hade vi rektorsmöte för skolorna i Hässelby/Vällingby stadsdel. Vi diskuterade då igenom tolkningen av det principbeslut om övergång till F-5 skolor som rektorerna tagit i november 2009. 
Det fanns mycket att diskutera och flera olika ståndpunkter. Jag hade utöver mina egna tankar med mig en rad frågor från föräldraföreningen och från enskilda föräldrar. Stort tack för alla goda argument. Alla föräldrar jag varit i kontakt med på Nälstaskolan liksom föräldraföreningen förordade starkt att vi skulle förbli en F-6 skola. Själv ansåg jag också att det fanns starka argument för att Nälstaskolan förblev en F-6 skola. 
Beslutet på rektorsmötet blev att varje skola får fatta sitt eget beslut i frågan eftersom uppfattningarna skilde sig åt mellan rektorerna. 
Mitt beslut som rektor på Nälstaskolan är att vi förblir en F-6 skola. Detta förutsätter självklart att vi har elever så det räcker till minst en klass i årskurs 6. 
Denna fråga har dragits i långbänk och engagerat många. Men det var bra att frågan diskuterades igenom ordentligt. Jag tycker att det känns mycket bra att Nälstaskolan förblir en F-6 skola.

torsdag 21 oktober 2010

Minnesanteckningar från möte med rektorn


Möte med rektorn för Nälstaskolan 2010-10-19, klockan 17.00.

Representanter från Föräldraföreningens styrelse (Dennis och Thomas) träffade i kväll rektorn för Nälstaskolan, Merja Rombach. På agendan fanns frågeställningar som skickats med styrelsen från årsmötet angående den planerade nedläggningen av årskurs 6, men vi hann även diskutera ett par andra frågor.

Nedläggningen av årskurs 6

Föreningen bad Merja att kort ge en bakgrundsbeskrivning samt redogöra för läget i frågan nu:

Nälstaskolan hör till skolområde 3, vilken innefattar grupperingarna Bromma, Kungsholmen och Hässelby/Vällingby (hit hör Nälstaskolan) . Sedan flera år har Brommas och Kungsholmens kommunala skolor kört skolformen F-5, 6-9. Detta ligger i linje med den gamla skollagen från 1997. För två år sedan startades diskussionen bland rektorerna inom Hässelby/Vällingby för att även dessa skolor skulle följa samma form, F-5. Ett beslut fattades inom rektorsgruppen för Hässelby/Vällingby att så skulle ske med start hösten 2011. Efter bland annat diskussioner med Föräldraföreningen flyttades dock den planerade omläggningen till att gälla från hösten 2012.
Läget nu:
Den 25:e oktober är ett nytt rektorsmöte för Hässelby/Vällingby planerat där beslutet om nedläggning av årskurs 6 inom hela området finns med på dagordningen.

Beslutet bör enligt Merja fattas i samråd med alla övriga skolor inom Hässelby/Vällingby.

Enligt Merja finns det både plats och vilja hos Vällingbyskolan att ta emot åk 6 eleverna från Nälstaskolan. Det har hon stämt av med rektorn på Vällingbyskolan, Fredrik Boström. Det blir dock ett problem för elever som vill gå till Spånga, som uttryckligen har meddelat att man inte kommer att ta emot elever i åk6 utan endast i åk7.

Föreningen tycker att det är viktigt med snabb och korrekt information till föräldrarna. Merja lovade att bjuda in till informationsmöte med föräldrarna kort efter den 25:e om beslutet skulle innebära nedläggning av åk 6.
Frågorna föreningen skickat tar Merja med sig till rektorsmötet den 25:e:
  • Kan en rättvis betygssättning ske åk 6 när läraren bara haft eleven i ett år? Vilka konsekvenser får det för våra barn?
  • Vi vill se en lista på de skolor som är beredda att ta emot alla Nälstaskolans barn. Eftersom ett par friskolor anpassat sin intagning efter nya läroplanen kommer inte friskolorna att kunna ta emot lika många barn som tidigare (efter samtal med dem). Vilka skolor är beredda och har kapacitet att ta emot upp till tre klasser
  • Om en elev har önskemål att gå till annan skola än mottagande skola i årskurs 7 drabbas barnet av ett slags friår. Skollagen säger att rektor har ansvar för att- Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Uppnås detta om våra barn överlämnas redan till årskurs 6 för endast ett års studie?
  • Kan rektorerna fatta ett beslut som inte följer den nya skollagen och nya läroplanen?Är det inte bättre att vänta med beslutet och låta nya läroplanen komma på plats för att därefter fatta beslut?
Trafiksituationen vid vändplan
Både skolan och föreningen har vid flera tillfällen tagit upp trafiksituationen som uppstår vid lämning på morgonen. Situationen blir ofta kaotisk med många bilar som på trång plats och kort tid ska lämna och följa barn till skolan. Risken är stor att en olycka sker. Merja berättade att man för fyra år sedan bjudit in trafikpolisen som då kom dit och övervakade på plats. Merja åtog sig att bjuda in trafikpolisen på nytt.

Miljön på Fritids 10
Den dåliga miljön på Fritids 10 har nämnts tidigare och senast i rektorsinfo under hösten. Merja och skyddsombudet har skickat in varsin skrivelse till SISAB om att lokalerna på Fritids 10 är i akut behov av renovering. SISAB har hänvisat till Lokalavdelningen på utbildningsnämnden. Där väntas snart ett beslut om vilka skollokaler och i vilken omfattning dessa ska renoveras.

Föräldradialog
Merja informerade om hur tidigare former för föräldradialog har sett ut och bad Föreningen återkomma med synpunkter och förslag på hur arbetsformerna för en fortsatt dialog skulle se ut.
Mötet avslutades med att vi bokade ett nytt möte den 25:e november.

onsdag 20 oktober 2010

Skydda ditt barn på Internet - föreläsning

Fyrtiotalet föräldrar samlades igår kväll i Nälstaskolans matsal för att lyssna när Per Hellqvist föreläste om hur vi kan skydda vår barn på Internet.
Frågor som avhandlades var t ex, vilka är hoten. Vad tjänar dummingarna pengar på. Hur funkar e-mobbing.
Per berättade och resonerade och vi andra ställde frågor!
För er som inte hade möjlighet att komma och för er som var där och missade boken, finns den att köpa tex  här Skydda ditt barn på Internet - Bokus

söndag 17 oktober 2010

Ett första inlägg!

Efter en stunds frånvaro från nätet är nu föreningen tillbaka, denna gång i form av en blogg! Ni finner stadgar och generell information på våra sidor. Vi tänker rapportera möten och andra händelser i form av inlägg här på bloggen, där ni gärna får kommentera.

Medlemsavgiften för 2010/11 är 140 kronor per familj. Ni betalar genom att sätta in pengar på PG 608289-5, ange som meddelande barnens namn och klass. Vi hoppas förstås att alla familjer med barn på Nälstaskolan blir medlemmar!

Händer härnäst

  • 19/10: Möte med Rektorn, där vi ska presentera den nya styrelsen samt framföra frågor från årsmötet om nedläggningen av ÅK6
  • 19/10: Föredrag "Skydda ditt barn på Internet". Per Hellqvist (http://blog.perhellqvist.se) en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter föredrar i Nälstaskolans matsal. Alla föräldrar är välkommna!
  • 24/11: Nästa styrelsemöte!