torsdag 14 april 2011

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 12/4-2011


Närvarande från Föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund.

Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, bitr rektor, Anna Sandberg, bitr rektor.

Avvikelserapportering
Föreningen ville veta hur skolan upptäcker brister i sina rutiner, t ex närvarokontroll, potentiella risker för barnen, trasig och farlig utrustning, fysiska faror, så väl som saknade eller felaktiga rutiner. Föreningen frågade därför skolan hur skolans rutiner för avvikelserapportering ser ut.

Anna redogjorde för fritids rutiner. Fritidsledarna rapporterar till verksamhetsledaren på respektive fritids muntligen när något har hänt. Verksamhetsledaren rapporterar vidare muntligen på VL-s veckomöte där samtliga verksamhetsledare och ansvarig för fritidsverksamheten träffas. Där beslutas om händelsen man rapporterar om ska lyftas till rektorn eller annan instans, om man behöver ändra eller införa nyA rutiner.

Föreningen föreslog att man också inför ett skriftlig förfarande där avvikelser skrivs ner i enkla avvikelserapporter direkt vid händelsen för att man inte ska riskera att tappa bort händelser, men även för att man över tid ska kunna se vilka avvikelser man har. Ett sådant förfarande skulle även uppmuntra att man skriver rapporter på händelser som in har skett, men riskerar att hända.

Skolan genomför varje läsår skyddsronder där man inventerar olika risker. Man går Barnsäkerhetsrond, Barnallergirond och kemikalierond. Dessa ronder är bra, men föreningen anser man inte hittar brister i rutiner med dessa ronder, samt att de ger en ögonblicksbild över de risker som finns just då. Nya risker kan ju dyka upp när som helst.

Mobbning - Gruppen Mot Mobbning
På skolan finns en likabehandlingsplan (se: http://www.nalstaskolan.stockholm.se/PDF/likabehplan.pdf). Planen är ganska omfattande och i planen finns en rutin för anmälan av kränkande handling, där det bland annat står att "Formuläret 'Anmälan av kränkande handlingar' fylls alltid i så fort det förekommit en
kränkande handling".

Föreningen frågade om det kommer in några anmälningar. Anna Sandberg tog fram pärmen med inkomna anmälningar, under 2011 har hittils 5 rapporter inkommit, under höstterminen ytterligare 6, och det är ungefär så det ser ut bakåt i tiden, alltså en 10-12 anmälningar per läsår. Både föreningen och Anna tyckte att det borde borde göras fler anmälningar på ett läsår.

För att planen ska fungera krävs det att den är väl känd av alla. Skolan jobbar regelbundet med information till elever och personal. Föreningen undrar om den kan hjälpa till med att sprida informationen till föräldrarna? Ett förslag var en stående punkt om mobbing och vilka rutiner som finns på skolan på föreningens informationsmöten. Föreningen ska tillsammans med någon från Gruppen Mot Mobbning, t ex Vincent påminna om hur arbetet ser ut och vad man som förälder kan/ska göra om man ser barn kränkas. Föreningen kontaktar Vincent för att planera hur en sådan information skulle se ut.

Konflikt med personal
I Västerort kunde man 15:e mars 2011 läsa om elevassistent Ali Shafai som via sitt fackförbund stämt utbildningsförvaltningen efter en konflikt mellan honom och Nälstaskolans ledning. Föreningen ville veta hur den konflikten påverkar eleverna och deras säkerhet på skolan. Skolledningen tyckte inte att det hade någon inverkan och att eleverna inte alls drabbas av konflikten.

Skolpoliserna
Det har väl inte undgått någon att staden planerar att ta bort skolpoliserna. Beslut om detta sker i juni. Föreningen har gjort utskick till samtliga föräldrar på skolan med uppmaning att skriva under namninsamling för att behålla skolpoliserna. Skolledningen delar föreningens uppfattning om att skolpoliserna fyller större funktion än att bilister ska minska hastigheten vid skolan. Inte minst för de elever som är skolpoliser som får lära sig att ta ansvar för sina skolkompisar, och för föräldrarna som känner sig tryggare med skolpoliser i korsningarna. Och skolkamraterna som får hjälp av skolpoliserna att korsa gatorna säkert.

Lokalerna
Den tidigare aviserade lokalbesiktningen som skulle ske före den 30/6, kommer att bli en skrivbordsinspektion. Det vill säga Ingen besiktning av lokalerna kommer att genomföras på skolan. Beslut kommer fattas grundat på de skrivelser som inkommit till lokalavdelningen.

Antal 6:or till hösten
I dagsläget ser det ut som att det blir två klasser med 6:or till hösten. 21 elever har meddelat att de förmodligen inte kommer att gå år 6 på Nälstaskolan, därmed anser skolan att det inte finns underlag för tre klasser.

torsdag 7 april 2011

Trafikkontoret vill ta bort skolpoliserna!


På Stockholm Stads Trafikkontor har man genomfört en utredning om skolpolisverksamheten. Trafikkontoret tolkar utredningen som att skolpoliserna inte gör någon nytta och kan tas bort. Poliserna som jobbar med att utbilda skolpoliserna som tycker att verksamheten gör nytta och att bilister faktiskt sänker hastigheten där skolpoliserna står.

Faktum är att under alla 57 år som skolpoliserna har funnits så har inga olyckor skett på de platser där skolpoliserna står!

Vad tycker ni föräldrar? Känns det tryggare att skicka barnen till skolan när skolpoliserna står vid övergångsställena eller ej?

Föräldraföreningens styrelse tycker att förslaget att avskaffa skolpoliserna är dåligt och att skolpoliserna fyller en viktigt funktion. Men vad anser ni föräldrar? Gör er röst hörd nedan!

Om ni vill ha kvar skolpoliserna är det dags att agera nu! I juni ska beslut fattas. Skriv under namninsamlingen nedan, det tar bara några sekunder! Posta gärna en kommentar nedan om vad du tycker!

Namninsamling för att behålla skolpoliserna:

Artikel från P4:

Här står skolpoliserna runt Nälstaskolan


Visa Skolpoliser - Nälstaskolan på en större karta

lördag 2 april 2011

Informationsmöte 26/4 om Nälstaskolans dag för Klassombuden

Den 26 april klockan 19 håller vi ett planerings- och informationmöte om Nälstaskolans dag för klassombuden. Nälstaskolans dag arrangeras varje år av Föräldraföreningen, men det är klassombuden som får det att hända!

Vi träffas i 5B's klassrum och delar ut uppgifterna. Varje klass har en egen aktivitet som den ansvarar för, och det är klassombuden som får engagera övriga föräldrar i klassen. Eftersom alla klasser kommer att ha en uppgift är det viktigt att klassombud från alla klasser är med på mötet.

Har ni frågor så posta en kommentar nedan eller maila till styrelsen nalstaff-styrelse@googlegroups.com

[Ändrad 2011-04-15, lagt till rätt lokal.]