onsdag 7 oktober 2015

Årsmöte 2015 10 13


Välkommen till årsmötet 2015

Dagordning
1 Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2 Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3 Fastställande av dagordning.
4 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7 Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8 Fastställande av medlemsavgift och budget.
9 Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år. 
10 Val av två revisorer.
11 Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12 Övriga frågor.