lördag 19 november 2011

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 25/10

Närvarande från föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund, Maria Forss, Jenny Granskog.
Från skolan: Merja Rombach och Anna Sandberg.

Då föreningen fått indikation från lärare att skolan under nästa år kommer att få minskade socioekonomiska stöd ville föreningen fråga skolledningen hur det påverkar Nälstaskolan och hur ledningen tänker i ärendet. För 2011 har skolan haft 2,1 miljoner kronor i socioekonomiskt stöd. Merja tror att den nedskärning som staden gjort kommer att bli cirka 600.000 kronor fördelat på 2 år, dvs 300.000 i minskning under 2012 och ytterligare 300.000 under 2013. Merja trodde inte att detta skulle gå ut över lärartätheten. Till viss del trodde hon att tappet i det socioekonomiska stödet skulle uppvägas av bidrag för elevassistenter.

På årsmötet framkom uppgifter att Nälstaskolan har jämförelsevis låg lärartäthet (5,6 lärare på 100 elever). Omkringliggande skolor och även skolor i innerstaden ligger ordentligt högre (6-8 lärare på 100 elever). Siffrorna kommer från stadens webbplats där man kan jämföra statistik om olika skolor. Föreningen ville veta varför skillnaderna är så stora. Merja svarar att lärartätheten generellt alltid är kopplat till hur stort socioekonomiskt stöd skolan får. Nälstaskolan ligger på cirka 2 miljoner om året, andra skolor kan få upp till 14 miljoner om året. Det får förstås stor effekt på lärartätheten. Det socioekonomiska stödet räknas på eleverna som går på skolan och inte på eleverna i upptagningsområdet.

Både ovanstående frågor blir lite hängande i luften då den slutgiltiga budgeten inte är satt för 2012 ännu, den väntas vara klar under sen höst, kanske inte förrän i december.

Föreningen planerar en informationskväll för föräldrar där de har möjlighet att själv ställa frågor om lärartäthet och annat. Informationskvällen är planerad till den 15 november. Merja, Anna och Madeleine kommer att närvara.

Gällande skolans lokaler meddelar Merja att man just nu i staden förbereder ett inriktningsbeslut som ska fattas i december. Merja känner sig trygg med att Nälstaskolan finns inkluderat i inriktningsbeslutet. Det innebär att något kommer att göras åt skolans lokaler, oklart dock exakt vad.

Föreningen vill se bättre och mer aktuell information på skolans webbplats. Merja berättar att skolorna fått direktiv om att inte satsa på sina egna webbplatser, utan att istället nyttja sig av Skolwebben. Eftersom Skolwebben drar ut på tiden undrar föreningen om skolan under tiden kan uppdatera webbplatsen med mer generell information om skolan och fritids.

Föreningen bokade ytterligare möten med skolledningen:
17/1, 6/3, 17/4 och 29/5.

tisdag 1 november 2011

Informationskväll med rektorn!

Välkomna till informationskväll med rektor
Tisdag 15 november kl 18.30 – 20.30 i skolans matsal

Nälstaskolans Föräldraförening bjuder härmed in till informationskväll med rektor Merja Rombach samt biträdande rektorer Madeleine Wretman och Anna Sandberg.

AGENDA:
  • Information från rektor Merja Rombach, med efterföljande frågestund
  • Socioekonomiskt stöd. Hur påverkas Nälstaskolan av de planerade nedskärningarna i det socioekonomiska stödet?
  • Lärartätheten. Nälstaskolan har en relativt låg lärartäthet jämfört med omkringliggande skolor. Vad beror detta på?
  • Skolans lokaler. Det finns planer på nya och upprustade lokaler. Hur ser dessa planer ut och när kommer de att bli verklighet?
  • Övriga frågor

måndag 12 september 2011

Inbjudan till årsmöte den 27/9

Nälstaskolansföräldraförening
inbjudersamtliga föräldrar till
årsmöte
Tisdagenden 27 september 2011
Kl19.00 i skolans matsal

Dagordningför årsmötet:

1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av tvåprotokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse ochrevisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget ochmedlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag frånmedlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram ochverksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöterför två år (några sitter kvar sen tidigare år).
10. Val av två revisorer.
11. Val av valberedning, sammankallande och två till tre ledamöteri föreningens valberedning för ett år.
12. Övriga frågor.

Dessutomkommer Vincent från Klubb Kompis att prata om skolans arbete medvärdegrunden.

Välkomna!

tisdag 10 maj 2011

Nälstaskolans dag - Tack alla föräldrar och barn!

Foto: Ulf  Rickardsson

Så var Nälstaskolans Dag 2011 avklarad. 21 klasser bidrog med aktiviteter och café. Det har kastats rockringar, burkpyramider, boll, stövel, boule, kubb och pil. Skjutits i bandymål och basketmål. Knorrats på grisen, studsat boll, spottats grodor, spikat i bräda. Gissat antal, spelats på chokladhjul och lotteri och en del har även åkt skidor!

Under tiden servade femmorna alla hungriga föräldrar och barn med våfflor, korv, kaffe och annan dricka.

Ettorna bjöd på sång och bokstavskavalkad i gympasalen och musikskolan spelade skön musik ute på skolgården.

Efter en preliminär sammanräkning av kassan kan vi konstatera att föreningen har fått in drygt 20.000 kronor på alla aktiviteter och femmorna ungefär lika mycket på caféet. Bra jobbat!

Tack till skolan som ställt upp med personal och material. Stort tack till alla föräldrar och barn som varit med och planerat och satt upp och bemannat alla aktiviteterna hela kvällen! 

torsdag 14 april 2011

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 12/4-2011


Närvarande från Föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund.

Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, bitr rektor, Anna Sandberg, bitr rektor.

Avvikelserapportering
Föreningen ville veta hur skolan upptäcker brister i sina rutiner, t ex närvarokontroll, potentiella risker för barnen, trasig och farlig utrustning, fysiska faror, så väl som saknade eller felaktiga rutiner. Föreningen frågade därför skolan hur skolans rutiner för avvikelserapportering ser ut.

Anna redogjorde för fritids rutiner. Fritidsledarna rapporterar till verksamhetsledaren på respektive fritids muntligen när något har hänt. Verksamhetsledaren rapporterar vidare muntligen på VL-s veckomöte där samtliga verksamhetsledare och ansvarig för fritidsverksamheten träffas. Där beslutas om händelsen man rapporterar om ska lyftas till rektorn eller annan instans, om man behöver ändra eller införa nyA rutiner.

Föreningen föreslog att man också inför ett skriftlig förfarande där avvikelser skrivs ner i enkla avvikelserapporter direkt vid händelsen för att man inte ska riskera att tappa bort händelser, men även för att man över tid ska kunna se vilka avvikelser man har. Ett sådant förfarande skulle även uppmuntra att man skriver rapporter på händelser som in har skett, men riskerar att hända.

Skolan genomför varje läsår skyddsronder där man inventerar olika risker. Man går Barnsäkerhetsrond, Barnallergirond och kemikalierond. Dessa ronder är bra, men föreningen anser man inte hittar brister i rutiner med dessa ronder, samt att de ger en ögonblicksbild över de risker som finns just då. Nya risker kan ju dyka upp när som helst.

Mobbning - Gruppen Mot Mobbning
På skolan finns en likabehandlingsplan (se: http://www.nalstaskolan.stockholm.se/PDF/likabehplan.pdf). Planen är ganska omfattande och i planen finns en rutin för anmälan av kränkande handling, där det bland annat står att "Formuläret 'Anmälan av kränkande handlingar' fylls alltid i så fort det förekommit en
kränkande handling".

Föreningen frågade om det kommer in några anmälningar. Anna Sandberg tog fram pärmen med inkomna anmälningar, under 2011 har hittils 5 rapporter inkommit, under höstterminen ytterligare 6, och det är ungefär så det ser ut bakåt i tiden, alltså en 10-12 anmälningar per läsår. Både föreningen och Anna tyckte att det borde borde göras fler anmälningar på ett läsår.

För att planen ska fungera krävs det att den är väl känd av alla. Skolan jobbar regelbundet med information till elever och personal. Föreningen undrar om den kan hjälpa till med att sprida informationen till föräldrarna? Ett förslag var en stående punkt om mobbing och vilka rutiner som finns på skolan på föreningens informationsmöten. Föreningen ska tillsammans med någon från Gruppen Mot Mobbning, t ex Vincent påminna om hur arbetet ser ut och vad man som förälder kan/ska göra om man ser barn kränkas. Föreningen kontaktar Vincent för att planera hur en sådan information skulle se ut.

Konflikt med personal
I Västerort kunde man 15:e mars 2011 läsa om elevassistent Ali Shafai som via sitt fackförbund stämt utbildningsförvaltningen efter en konflikt mellan honom och Nälstaskolans ledning. Föreningen ville veta hur den konflikten påverkar eleverna och deras säkerhet på skolan. Skolledningen tyckte inte att det hade någon inverkan och att eleverna inte alls drabbas av konflikten.

Skolpoliserna
Det har väl inte undgått någon att staden planerar att ta bort skolpoliserna. Beslut om detta sker i juni. Föreningen har gjort utskick till samtliga föräldrar på skolan med uppmaning att skriva under namninsamling för att behålla skolpoliserna. Skolledningen delar föreningens uppfattning om att skolpoliserna fyller större funktion än att bilister ska minska hastigheten vid skolan. Inte minst för de elever som är skolpoliser som får lära sig att ta ansvar för sina skolkompisar, och för föräldrarna som känner sig tryggare med skolpoliser i korsningarna. Och skolkamraterna som får hjälp av skolpoliserna att korsa gatorna säkert.

Lokalerna
Den tidigare aviserade lokalbesiktningen som skulle ske före den 30/6, kommer att bli en skrivbordsinspektion. Det vill säga Ingen besiktning av lokalerna kommer att genomföras på skolan. Beslut kommer fattas grundat på de skrivelser som inkommit till lokalavdelningen.

Antal 6:or till hösten
I dagsläget ser det ut som att det blir två klasser med 6:or till hösten. 21 elever har meddelat att de förmodligen inte kommer att gå år 6 på Nälstaskolan, därmed anser skolan att det inte finns underlag för tre klasser.

torsdag 7 april 2011

Trafikkontoret vill ta bort skolpoliserna!


På Stockholm Stads Trafikkontor har man genomfört en utredning om skolpolisverksamheten. Trafikkontoret tolkar utredningen som att skolpoliserna inte gör någon nytta och kan tas bort. Poliserna som jobbar med att utbilda skolpoliserna som tycker att verksamheten gör nytta och att bilister faktiskt sänker hastigheten där skolpoliserna står.

Faktum är att under alla 57 år som skolpoliserna har funnits så har inga olyckor skett på de platser där skolpoliserna står!

Vad tycker ni föräldrar? Känns det tryggare att skicka barnen till skolan när skolpoliserna står vid övergångsställena eller ej?

Föräldraföreningens styrelse tycker att förslaget att avskaffa skolpoliserna är dåligt och att skolpoliserna fyller en viktigt funktion. Men vad anser ni föräldrar? Gör er röst hörd nedan!

Om ni vill ha kvar skolpoliserna är det dags att agera nu! I juni ska beslut fattas. Skriv under namninsamlingen nedan, det tar bara några sekunder! Posta gärna en kommentar nedan om vad du tycker!

Namninsamling för att behålla skolpoliserna:

Artikel från P4:

Här står skolpoliserna runt Nälstaskolan


Visa Skolpoliser - Nälstaskolan på en större karta

lördag 2 april 2011

Informationsmöte 26/4 om Nälstaskolans dag för Klassombuden

Den 26 april klockan 19 håller vi ett planerings- och informationmöte om Nälstaskolans dag för klassombuden. Nälstaskolans dag arrangeras varje år av Föräldraföreningen, men det är klassombuden som får det att hända!

Vi träffas i 5B's klassrum och delar ut uppgifterna. Varje klass har en egen aktivitet som den ansvarar för, och det är klassombuden som får engagera övriga föräldrar i klassen. Eftersom alla klasser kommer att ha en uppgift är det viktigt att klassombud från alla klasser är med på mötet.

Har ni frågor så posta en kommentar nedan eller maila till styrelsen nalstaff-styrelse@googlegroups.com

[Ändrad 2011-04-15, lagt till rätt lokal.]

tisdag 15 februari 2011

Minnesanteckningar från informationsmötet 15/2

Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.

Närvarande föräldrar: 28 st.

Dennis hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Merja, Madeleine och Anna.

Merja

Ekonomi
Skolan är nu en resultatenhet igen. Merja visade en preliminär budget som är lagd. Budgeten ligger på 42 miljoner kronor. Nälstaskolan får cirka 48.000 kronor per elev och år för årskurs F-3. För årskurs 4-6 får man cirka 51.000 kronor per elev och år. För fritids får man cirka 30.000 kronoer per elev och år.

Några stora poster/utgifter som nämndes var: lärarlöner cirka 33 miljoner, 2 miljoner it-kostnader.
Nälstaskolan får också ett socio-ekonomiskt bidrag på 2 miljoner.
Som en jämförelse nämnde Merja att Nälstaskolan har fått cirka två procent mer att disponera jämfört med förra årets budget.

En annan stor utgift var mat. En portion kostar ungefär 11 kronor. Totalkostnaden för en portion var 16,70 med personalkostnad inräknad.

Lokalfrågor
Skollokalerna kommer att besiktigas av förvaltningen under vårterminen. Sista juni skall alla Stockholms skolor vara inventerade. Detta skall sedan ligga till grund för vad som skall göras med Nälstaskolans lokaler. En eventuell ombyggnad av skolans lokaler kommer att bekostas av staden.

Skollagen
Från och med 2012 kommer årskurs sex att få betyg, det vill säga, de elever som idag går i årskurs 4.

Skolan får också möjlighet att vid enstaka tillfällen ta ut en frivillig avgift från föräldrarna i samband med skolresor.

Madelene
Informerade om LGR11. Nu finns det detaljerade kursplaner och mål för varje ämne och vad eleven skall ha uppnått. Från och med 2015 skall lärarlegitimation vara implementerat, då är det bara lärare med legitimation som får sätta betyg.

Betyg kommer att sättas i åk 6 från och med höstterminen 2012 enligt den nya betygsskalan (-,F,E,D,C,B,A) . Eleverna kommer att få betyg i varje ämne, dvs inte ett betyg för NO utan nedbrutet i Kemi, Fysik, etc, samma för SO ämnena, ett betyg per ämne, t ex, Religion, Historia, Sammhällskunskap, etc.

Anna
Pratade om fritids. Det finns en dialog mellan skola och fritids. Den nya läroplanen kommer att stärka banden ytterligare mellan skola och fritids.

Efter denna information lämnade och Merja, Madeleine och Anna mötet och mötet fortsatte med information från föräldraföreningen.

Dennis
Informerade om föräldraföreningens roll. Det blev en diskussion om kallelse till detta möte. En förskoleklass hade fått reda på mötet på morgonen. De hade inte sett kallelsen alls. Ett förslag var att föräldrarepresentater skulle skicka in sin mejladress på nälstaff bloggen. En how-to för klassföräldrar efterlystes. Finns redan, kallas Klassombudens roll på bloggen.

Dennis fortsatte med att informera om vad föräldraföreningen hade hunnit med under hösten. Föreningen har försökt att träffa Merja regelbundet under terminen. Resultatet av dessa träffar har dokumenterats i form av mötesanteckningar här på bloggen.

Nämndes också att föreningen har budgeterat med att cirka 150 familjer betalar, hittills har mellan 70-80 familjer betalat.

Thomas
informerade om Nälstaskolans dag. Den går av stapeln den 10 maj mellan 17-20. Det kommer att vara ett info/planeringsmöte om Nälstaskolans dag den 26 april klockan 19. Alla klassombud kommer att få inbjudan till detta planeringsmöte. Det är klassombuden som gör Nälstaskolans dag.

Ann
berättade om föräldravandringen. Det finns västar att hämta ut i expeditionen. Hämta ut dem veckan innan och lämna tillbaka dem veckan efter. Det finns många västar. Schema för föräldravandringarna kommer att publiceras här på bloggen.

Det var det som vi fick med i anteckningarna under detta möte. Om ni tycker att något saknas eller har några frågor om mötet så posta gärna en kommentar nedan.