tisdag 20 september 2016

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening


Tisdag 4 oktober
Kl. 18.30-19.30 
Nälstaskolans matsal

Ingen föränmälan krävs. Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Välkommen!

Dagordning
 1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
 7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
 8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
 9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
 10. Val av två revisorer.
 11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
 12. Förslag till stadgeändring: Styrelsen föreslår att i §3 i föreningens stadgar ändras så att föreningens årsmöten hålls i oktober istället för september.  
 13. Övriga frågor.

tisdag 6 september 2016

Nytt år på Nälstaskolan

Föräldraföreningen är igång med sitt arbete!
 • Det första skolledningsmötet planeras inom kort. Vad vill du att vi tar upp till diskussion?
 • Förändring av klassbidragen: Tidigare har klassföräldrarna kunnat söka bidrag för klassaktiviteter utanför skoltid. Föräldraföreningens styrelse har beslutat att från HT2016 ersätta detta med ett högre bidrag till klasslärarna för aktiviteter under skoltid. Klasslärarna kan nu söka upp till 2000 kr per klass och läsår. På så vis hoppas styrelsen att föreningens medel gör ännu större nytta, eftersom det i normalfallet ändå finns en klasskassa som är avsedd för klassens aktiviteter utanför skolan.
 • Ett schema för föräldravandringarna kommer upp inom kort. Själva vandringarna börjar i oktober så håll gärna koll på här.
 • Tack alla som redan valt att bli medlemmar! Vi hoppas att ännu fler vill stödja föreningens verksamhet. Här finns information om hur du blir medlem. Nyhet: Nu kan du betala med Swish!