söndag 5 december 2010

Minnesanteckningar från möte med rektorn 25/11


Mötesanteckningar från möte med rektor Merja Rombach den 25/11-2010. Representanter för föräldraföreningen var Tomas Granlund och Dennis Skantz.

Uppföljning av F-6-beslutet
Det är knappt en månad sedan man på rektorsmötet beslutade att det var upp till varje skola att bestämma om skolformen F-5 eller F-6. Efter mötet beslutade rektorerna på Nälstaskolan, Vinstaskolan och Björnbodaskolan att behålla formen F-6. Beslutet kvarstår, och inom skolgrupperingen i västerort är det endast ovan nämnda tre skolor som har F-6 kvar.

Föräldradialogen
Under förra läsåret startade rektorn upp en föräldradialog med föräldrarepresentanter från de olika årskurserna. Rektorn har ställt frågan till Föräldraföreningen om föreningen ville vara med och utforma den framtida dialogen. Föreningen meddelade rektorn att föreningen beslutat att inte medverka i att arrangera eller förmedla ombud till dialogen. Däremot önskade föreningen att få vara närvarande med en representant från t ex styrelsen. Det innebär att föräldradialogen även fortsättningsvis att initieras av rektorn.

Resurser för barn med speciella behov
På föräldradialogen den 27/4 diskuterades om hur skolan hanterar barn i behov av särskild undervisning både de som behöver extra stöd och de som barn som behöver extra stimulans. Då det inkommit frågor till styrelsen från medlemmar om det senare bad vi Merja redogöra för hur skolan ser detta och vilka resurser som då kan sättas in.

Fritt tolkat: I första hand ska läraren i klassrummet ge varje elev undervisning på individuell nivå. Tidigare år har speciella grupper startats upp för matte, där elever med behov av mer avancerade uppgifter och större utmaningar än de som finns utrymme för i klassrummet fått plats. Dessa grupper har gått tvärs över klasserna och har satts samman utefter behov och träffats någon gång i veckan. Det finns resurslärare på skolan redo att starta upp grupper om behov uppstår. Resurslärare är redan anställda lärare på skolan som har timmar avsatta varje vecka för att jobba som resurs i tex grupper som ovan. Utöver detta nämnde rektorn satsning på Elevens Val och på SmartBoards och en del bärbara datorer. Där finns stora möjligheter att individualisera och elever får möjlighet att utveckla specialintressen och förmågor. Det finns för närvarande inga grupper startade.

Om man då som förälder tycker att ens barn inte får tillräckligt med stimulans ska man i första hand diskutera med klassläraren, men det går även bra att kontakta biträdande rektor Madeleine Wretman och förstås rektorn.

Information till femmorna och sexorna
Rektorn informerade att i en överenskommelse mellan rektorerna på Vinsta Gård, Vällingbyskolan och Hässelby Gårdsskolan gett skolorna tillgång att använda Nälstakolans lokaler för att hålla informationsmöte om skolorna. Inbjudningar till informationsmötena kommer att skickas separat från respektive skola till elever och föräldrar i åk 5 och 6.

Lokalfrågan
På förra mötet diskuterades de dåliga lokalerna på Fritids 10. Ärendet ligger nu på lokalavdelningen bord på utbildningsförvaltningen. Under januari och februari kommer samtliga ärenden att granskas och prioriteras. Därefter kommer beslut fattas om vilka åtgärder som blir aktuella för Nälstaskolans del. Lokalavdelningen av flaggat för att man bör göra en helhetsanalys, då Nälstaskolans lokaler utgörs av 8 byggnader i slitet skick. Sedan tidigare har det funnits planer på att bygga en ny skola.

Syskonförtur återinförs för intag till F-klasserna
Utbildningsnämnden har beslutat återinföra syskonförturen för barn som ska börja i F-klassen. Det innebär att barn med syskon i 1:an- 5:an har förtur till plats i F-klassen. Mer information finns på Stockholm.se

Resultat för 2010 samt budget för 2011
Resultatprognosen för 2010 ser enligt rektorn bra ut, och pekar på att skolan gör ett positivt resultat för 2010. Det skulle i så fall innebära att skolan åter blir egen resultatenhet. Det innebär bland annat att skolan kan behålla eventuell vinst istället för att som nu behöva lämna tillbaka överskottet till staden.

Budgeten för 2011 väntas komma till skolan under januari, först då kan rektorn lägga en detaljerad bugdet för skolan.

Nästa möte
Ja, det var det vi hann diskutera denna gång. Nästa möte mellan föräldraföreningen och rektorn bokades till den 1:a februari 2011.