fredag 7 april 2017

Möte med skolledningen 170404

I tisdags hade föräldraföreningen till slut det planerade möte med skolledningen som blivit uppskjutet i flera veckor. Nedan följer kortare minnesanteckningar från mötet.

Minnesanteckningar från möte mellan skolledningen och föräldraföreningen på Nälstaskolan 2017-04-04 kl. 17.30 

Närvarande från Skolledningen: Rektor Andres Regner och bitr. rektor Anders Kjellgren
Närvarande från Föräldraföreningen: Hanna Hägg, Malin Winerdal, Louise Pell och Cathrine Jonsson

Mötet inleddes med en kortare presentationsrunda.

Samarbetsformer för skolledning och föräldraföreningen framöver

Både skolledningen och föräldraföreningen är intresserade av ett fortsatt samarbete med regelbundna möten där övergripande skolfrågor diskuteras. Föräldraföreningen kommer vid dessa möten att föra föräldrars talan i frågor som rör många elever eller föräldrar. Enskilda fall diskuteras inte.
Skolledningen föreslår att ett Föräldraråd bestående av två representanter från varje klass knyts till föräldraföreningen. Föräldrarådet föreslås ha regelbundna möten med skolledningen i samband med terminsstart d.v.s. två gånger per läsår. Föräldraföreningens styrelse är positiv till förslaget och föreslår att man tillsammans utarbetar en struktur för en rådsfunktion med start hösten 2017.
Beslut: Till nästa möte i maj tar skolledningen och föräldraföreningen fram ett förslag till utformning av ett Föräldraråd för Nälstaskolan, med beskrivningar av bl.a. funktion, organisation och relation till Föräldraföreningen.

Hur arbetar skolledningen med arbetslag eller klasser som inte fungerar?

Under hösten och våren har Föräldraföreningens styrelse blivit kontaktad av föräldrar som är oroliga eftersom de upplever att arbetslag och klass där deras barn går inte fungerar. Föräldraföreningens styrelse bad därför skolledningen att kort beskriva hur man arbetar med denna typ av problematik. 
Skolledningen påpekar att man inte kan diskutera och kommentera enskilda fall eller arbetslag men att man har ett aktivt arbete. Vid behov sätter man t.ex. in handledare, tar in elevhälsoteamet och delar grupper som inte fungerar. Skolan har tydliga rutiner för arbetet.

Planering för Nälstaskolans dag:

Skolledningen berättar att man fått klartecken att den nya gymnastiksalen kommer att kunna visas upp på Nälstaskolans dag. 
Årskurs 5 kommer att kunna ha servering vid "Solängen" och använda sig av fritids där. Skolledningen stämmer av angående inköp av dryck m.m. med köket. 
Årskurs 1 har anmält intresse av att ha uppträdande. Skolledningen kontaktar Kulturskolan för att höra om man är intresserade av att uppträda. Skolledningen kollar även om det är möjligt att ha uppträdanden i gymnastiksalen och om det går att få dit en högtalare
Rektor kan tänka sig att delta under kvällen. Föräldraföreningen påpekar att det vore kul om föräldrarna kan få mer information om bygget under Nälstaskolans dag t.ex. via bildspel, affischer eller informationsblad. Skolledningen kontaktar Byggherre och Sisab för att se om det finns material som kan visas. 

Ombyggnationen: 

Maten

Skolledningen redogjorde för bakgrunden till beslutet om att servera lunch på Spånga Folkets hus samt planerna för framtiden. 

Nuläge

Sedan måndagen den 3 april äter elever och personal på Nälstaskolan lunch i Spånga Folkets hus. Undantaget är förskoleklasserna, två klasser i åk 1 och "lilla klassen" vilka äter i klassrum/fritidsrum på skolan. Övriga två klasser i åk 1 har själva valt att testa gå till Spånga Folkan. Anledningen till att inte samtliga klasser äter på skolan är att säkerheten vid leveransen inte kunde garanteras samt att matleverantören (Campus Konradsberg) inte kan leverera mat på det sätt som skulle krävas om alla ska äta på olika platser på skolan. 
Klasserna som går till Spånga Folkets hus går tillsammans med personal på mindre gator till och från Spånga Folkan. Scheman har justerats så att tiden ska räcka både för promenad, mat och lek. Personalen hjälps åt så att de även får de raster de ska ha. 
Ordinarie kökspersonal är på plats på Spånga Folkan för att ta emot och servera mat. Maten serveras på två plan. Nu under den första veckan observerar man hur det fungerar för att kunna rätta till eventuella problem som kan uppstå. 
Hittills har allt fungerat bra utom första dagen förra veckan då maten var sen eftersom chauffören inte hade fått koll på vart leverans skulle ske. 
Mellanmål äts på skolan och även detta sköts av ordinarie kökspersonal. 

Framtid

Skolledningen har gjort klart för de ansvariga för ombyggnationen (Sisab och utbildningsförvaltningen) att man måste ordna en mer hållbar lösning för skolmaten under ombyggnationen. Av olika anledningar har frågan hamnat mellan stolar när tidsplanen för bygget förskjutits. Skolledningen kan acceptera lösningen med Spånga folkan tills sommaren men i höst vill man se en annan lösning. Utbildningsförvaltningen och Sisab ska komma med ett förslag på lösning för hösten senast i maj. Skolledningen har uttryckt önskemål om en matsalsbarack i anslutning till skolan. 
Från skolan sida ser man en lösning som innefattar den nya gymnastiksalen som en av de sämsta möjliga lösningarna.

Skolgården m.m. 

I nuläget är skolgården mycket begränsad då ytterligare stora ytor har spärrats av. Detta eftersom man ska spränga för att bygga den nya övergången mellan matsalen och "Solporten". Skolledningen förhandlar med byggherren om att så snart som möjligt kunna öppna en gång så att Solporten åter kan öppnas eftersom det i nuläget är många barn som måste gå långa sträckor i korridorer för att kunna nå sina klassrum. Detta leder till mycket "spring" inomhus. Evakueringsvägar kommer att upprättas och evakueringsövningar kommer att genomföras med eleverna. Vad gäller rastverksamheten kommer denna till stor del att vara hänvisad till Parkourparken och Nälstaängen. Förskjutningar har gjorts av kort-raster för att inte alla barn ska vara ute på den lilla skolgården samtidigt. 
Containrar med lekmaterial kommer även fortsättningsvis finnas så att material kan plockas ut vid raster. Fritidspersonalen kommer aktivt att arbeta för att eleverna ska få bra raster.