onsdag 18 mars 2015

Mötesanteckningar informationsmöte / vårmöte 2015-03-17

Närvarande:
Merja Rombach, Rektor
Anders Kjellgren, Bitr Rektor
Jan Lönnback, Intendent
Tobias Soläng Projektledare, SISAB/ÅF
Sandra Rodin, Ledamot Föräldraföreningen
Sofia Hedlycke, Ledamot Föräldraföreningen
Anders Viljosson, Sekreterare Föräldraföreningen
Roland Johansson, Kassör Föräldraföreningen
ca 20st föräldrar

Diskussionspunkter / Information


 • Ombyggnationen kommer att resultera i en ökning av elevkapaciteten samtidigt som skolans tomtyta inte ökar. Antalet elever kommer att öka successivt genom att starta 4 klasser varje skolstart (tidigare 3 st). Antalet elever kommer vara uppe i 750 st (idag 535 st) ungefär då byggnationen är klar.
 • 3 paviljonger har idag tillfälligt bygglov på 10 år vilket nu är förbrukat och dessa skall rivas. Paviljongen närmast parcourparken (10:an) kommer att tömmas och transporteras bort först (under de två första veckorna i maj). Under sommaren så kommer en ny tvåvånings (tillfällig) byggnad placeras på samma plats. Planen är att den skall vara färdig till skolstart och stå i 4-4,5 år för att sedan rivas när hela byggnationen är klar. Vid bortförslandet kommer lastbilarna att köras med ledsagare. De kommer dessutom att köras in från sidan och passerar då inte skolgården.
 • Två förskoleklasser kommer flyttas från byggnaden till 9:an och klubb kompis under den sista tiden innan sommarlovet (1 maj-10:e juni).
 • Under sommarlovet rivs klubb kompis, idrottshallen och paviljongen 10:an närmast den nya evakueringsbyggnaden. Den sista paviljongen (9:an) tas bort sist i anslutning till skolstart.
 • Idrottslösning forfarande oklar. Vällingbyhallen & fotbollsplanen är de alternativ som för närvarande finns. Idrottförvaltningen stoppade den temporära tältlösningen (i anslutning till Nälstabadet) som tidigare var påtänkt. Utbildningsförvaltningen är de som är ytterst ansvariga.
 • From oktober och 1,5 år framåt stängs matsalen. Som planen är nu kommer förskoleklasserna och lågstadiet kommer att äta i en fritidslokal på skolan. Mellanstadiet kommer äta på Vällingbyskolan, det är tänkt att eleverna skall promenera fram och tillbaka. Maten kommer att vara prefabricerad alt. tillagad i Vällingbyskolan. Kockarna ges andra arbetsuppgifter under byggnationen och kan vara behjälpliga med bespisningen.
 • Föräldrar uttryckte oro för hastigheterna på Vällingbyvägen. Skolan skall försöka samverka med trafikkontoret och se om man kan göra några förbättringar.
 • Upphandlingsprocessen för byggnationen kommer att starta i maj. (Byggnationen är planerad att starta i oktober.)
 • Etapp 1. Startar oktober och pågår 1,5 år. Den innefattar idrottsalen och matsalen. Matsalsbyggnaden kommer att får en extra våning där bl a expeditionen kommer att inrymmas.
 • Etapp 2. (Området runt nuvarande idrottshall). Innefattar en tvåvånings- samt en trevåningsbyggnad med souterrängvåning. Påbörjas jan 2016 pågår ca 2 år.
 • Etapp 3. Renovering/anpassning av befintliga skolbyggnader. Tilläggsisolering, fönsterbyte, dräning, nya dörrar och belysning, nya vindfång. I denna byggnad kommer det att inrymmas bl.a. hemkunskapsal, NO-sal, bildsal samt klubb kompis.
 • Skolgården kommer få en ny utformning med b.la. amfiteater, lekställningar, sittytor mm. Skolbyggnaderna kommer ha fasad i tegel och betong.
 • 5:an, som ligger i anslutning till förskolan Trolleborgen, kommer inte att brukas av skolan efter byggnationens avslutande.
 • Hämtning och lämning av barn på Trolle bondes väg under byggnationen är inte lämplig pga byggtrafik. Skolan rekommenderar Rättar Vigs väg vid återvinningstationen, Starbovägen alt. parkeringen på fotbollsplanen vid Täbylundsvägen. Förslag framkom att göra Nälstabadets parkering avgiftsfri för de som lämnar och hämtar. Skolan kommer att diskutera detta med kommunen.
 • Frågor framkom om buller och partiklar i samband med sprängningsarbeten. Ingen miljökonsekvensbeskrivning finns framtagen pga brist på krav. Däremot har entreprenören krav på sig att spränga "försiktigt" bland annat p.g.a de närliggande bassängerna på Nälstabadet. Skolan förutsätter att arbetena kommer att ske på korrekt sätt.
 • Avspärrningar runt byggarbetsplatserna kommer att utgöras av plank. Förslag framkom att göra titthål så att barnen inte blir för nyfikna.
 • Skolan kommer att utsmyckas med konst i samband med ombyggnationen. En norsk konstnär, Jon Gudnarsen har fått uppdraget.
 • Husen kommer att bli miljöcertifierade enligt miljöklass silver. Detta innebär att inga/få miljöfarliga ämnen kommer att användas.
 • Kommunikationsplan och löpande information kommer kommer ut på Nälstaskolans hemsida. Utbildningsförvaltningen förbereder ett informationsbrev till boende i skolans närområde.
 • Den minskade skolgården under byggnationen diskuterades. Skolan kommer att utnyttja ängarna för raster och aktiviteter istället.
 • Elevinformation diskuterades. Eleverna har blivit informerade via sina lärare som har haft informationen från projektledaren. Förslag framkom om mera information till eleverna och kanske en utställning i matsalen om byggnationen.
 • Skolledningen uttryckte att de önskar få ett bättre stöd kring idrott och matfrågorna från utbildningsförvaltningen eftersom dessa inte är helt optimalt lösta i dagsläget.

tisdag 17 mars 2015

Tisdag 17 mars: Informationsmöte om Nälstaskolans ombyggnad

Tisdag 17 mars, kl 18-20 i skolans matsal, anordnar föräldraföreningen ett informationsmöte om ombyggnationen av Nälstaskolan.

Skolledning och representater för SISAB och ÅF kommer att informera och svara på frågor kring detta stora om- och nybyggnadsprojekt som kommer att pågå i drygt 3 år, med start nu i vår.
Välkommen!
Hälsar styrelsen för föräldraföreningen