tisdag 26 september 2017

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening

Torsdagen den 12 oktober 2017
Kl. 19.00-20.00
Nälstaskolans matsal i nya idrotthallen.

Ingen föranmälan krävs. Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Välkommen!

Dagordning
1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
10. Val av två revisorer.
11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12. Förslag till stadgeändring: Styrelsen föreslår att i §3 i föreningens stadgar ändras så att föreningens årsmöten hålls i oktober istället för september.
13. Övriga frågor.