måndag 17 december 2012

Protokoll från årsmöte 2012-10-09
ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 9 oktober 2012 Kl 19.00 i skolans matsal 
1.Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare
a) Till mötesordförande valdes sittande ordförande Dennis Skantz.
b) Till sekreterare valdes Jenny Granskog.
c) Till  protokolljusterare tillika rösträknare valdes Henrik Hasselblad och Magnus Sällström.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Inbjudan till årsmötet har skickats via mail till tidigare klassombud för vidarebefordran till samtliga föräldrar i klassen samt genom en pappersinbjudan via alla elever två veckor före mötet. På föräldraföreningens hemsida har även inbjudan lagts ut. Därigenom förklarades årsmötet ha blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och inga ytterligare frågor lades till dagordningen.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelse. Föreningen har under läsåret haft 109 medlemmar. Styrelsen har regelbundet träffat skolledningen och har haft sex styrelsemöten under året. En av de frågor som diskuterats har främst varit lokalen på fritids 10, där skolans skyddsombud gjort en s.k. §66 A-anmälan enligt arbetsmiljölagen. Styrelsen skickade vid arbetsmiljöverkets inspektion två föräldrar att delta vid inspektionen. I övrigt har man ordnat en informationskväll med rektor, en föreläsning av fältassistent Bo Arkelsten och den årliga Nälstaskolans dag. Vidare har man organiserat föräldravandringarna. Under våren utlyste styrelsen en tävling för att undersöka hur många föräldrar som vandrar. Prissumman om 2000 kronor gick till den klass med procentuellt sett flest vandrande föräldrar. Föreningen bidrog under året även med pengar till lagtröjor  till skolan. 
Revisorernas berättelse. Revisorerna har granskat räkenskaperna och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter att ha tagit del av verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar
a) Styrelsen presenterade verksamhetsplanen i korthet med tonvikt på att fortsätta som tidigare läsår. Styrelsen föreslog att för detta läsår behålla medlemsavgifterna som de är.
b) Styrelsen förslog att man bildar en arbetsgrupp för att se över om medlemsavgifterna kan slopas. I stället skulle alla som har elever i skolan bli medlemmar i föräldraföreningen. Då merparten av inkomsterna kommer från Nälstaskolans dag, skulle de inkomsterna kunna delas ut till skolpoliser och kamratstödjare samt eventuella föreläsningar. Klass- och lärarbidragen skulle däremot försvinna. Det skulle minska administrationen för styrelsen, som skulle få mer tid till att arbeta med att förbättra samarbetet mellan skola och föräldrar. 
Årsmötet gav styrelsen i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag om ett eventuellt slopande av medlemsavgifterna. Man vill gärna att klassföräldrar bjuds in till denna arbetsgrupp.
c) Föreningen har ca 70 000 kr på konto. Styrelsen fick i uppgift att ta fram förslag på hur detta överskott kan minskas. 
d) Inga övriga förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
8. Fastställande av medlemsavgift och budget
Årsmötet fastställde medlemsavgiften på 140 kr samt budget för 2012/2013 
9. Val av styrelse: ordförande för ett år och minst tre ledamöter för två år (några sitter kvar sen tidigare år)
Valberedningen föreslog Anders Viljoson  som ny styrelseledamot.
Årsmötet valde Gabrielle van der Wal, till ny ordförande, Magnus Sällström och Anders Viljoson till nya ledamöter
Sekreterare Jenny Granskog, kassör Annakarin Roos och ledamot Maria Forss sitter kvar sedan förra året
10. Val av två revisorer
Årsmötet valde Henrik Hasselblad och Britta Ahlström till revisorer.
11. Val av valberedning, sammankallande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år
Årsmötet valde Dennis Skantz och Carina Tyskbo till valberedningen.
12. Övriga frågor
a) I samband med att föräldravandringarna diskuterades, lämnades ett förslag på att föreningen skulle kunna ha en loggbok liggande i skåpet där västarna finns. I samband med att man återlämnar västar efter genomförd vandring, kan föräldrarna anteckna i loggboken var man promenerat, hur många som vandrat och om något särskilt inträffat. Förslaget godkändes av årsmötet.
b) Trafiken kring skolan var ett ämne som kom upp. Trafikkontroller görs mer sällan runt Nälstaskolan än runt andra närliggande skolor. Styrelsen fick i uppdrag att se över frågan och tillsätta en arbetsgrupp som får försöka få trafikkontrollanter till skolan.
c) Kaféverksamheten på Nälstaskolans dag sköts sedan många år av årskurs 5, som också får behålla intäkterna. Ett förslag är att kafét i stället ska skötas av årskurs 4 eftersom många femteklassare åker på klassresa på höstterminen i åk 5 och intäkterna från Nälstaskolans dag inte dröjer till våren. Förslaget behöver utredas ytterligare.

fredag 9 november 2012


FiSS bjuder in till diskussion!

Föräldraalliansen i Stockholms Stad bjuder in till seminarium om läxor och läxhjälp, för- och nackdelar. Vilken skola vill vi egentligen ha? Ja, det finns många frågor att diskutera kring detta. Inbjudna är föräldrar, skolpersonal, politiker och andra intresserade. Det blir en frågestund under kvällen som vi hoppas utmynnar i en givande 
diskussion! Välkommen!
/Linda Eriksson, ordförande FiSS

Program:
16.30 Samling med kaffe & smörgås.
17.00 FiSS hälsar välkommen. Kort presentation av paneldeltagarna.
17.20 Föreläsning av Ingrid Westlund, forskare vid Linköpings Universitet.
17.50 Kort bensträckare.
18.00 Uppstart. Reflektioner från panelen.
18.20 Diskussion/frågestund.
19.00 Sammanfattning och avtackning.

Medverkande:
Ingrid Westlund, forskare, Linköpings universitet
Linda Lindahl, rektor, Rotundaskolan
Magnus Blixt, lärare
Peter Burman, vd för My Academy
Roger Mogert, oppositionsborgarråd (s)

Plats: 
Aulan i Åsö grundskola,
ingång Blekingegatan 55, T Skanstull


OBS! Seminariet är gratis, men du måste anmäla ditt deltagande till: 
kansli@fiss.se senast 16 nov!

fredag 21 september 2012

Inbjudan till årsmöte 2012


Nälstaskolans föräldraförening
inbjuder härmed till 
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 9 oktober 2012
Kl 19.00 i skolans matsal

Dagordningför årsmötet:

1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av tvåprotokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag frånmedlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst tre ledamöter för två år (några sitter kvar sen tidigare år).
10. Val av två revisorer.
11. Val av valberedning, sammankallande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12. Övriga frågor.

Välkomna!

Verksamhetsplan och budget kommer att finnas tillgängliga för nedladdning här inom kort.

torsdag 6 september 2012

FöräldravandringarNu är föräldravandringarna schemalagda för läsåret 2012/2013.

I spalten till höger på den här sidan finns länkar till en sida med schema och till en sida med information om hur vandringarna går till, var man kan vandra och vem man kontaktar om något händer. 

torsdag 30 augusti 2012

Nytt läsår


Välkomna till ett nytt läsår!

Nu drar Nälstaskolans föräldraförening igång arbetet igen. 

Styrelsemöte
Nästa vecka sammanträder föreningens styrelse, där vi bland annat kommer att schemalägga läsårets föräldravandringar.

Årsmöte 
På årsmötet, som är planerat till tisdagen den 25 september, ska bland annat den nya styrelsen väljas och årets budget fastställas. Alla föräldrar är välkomna. Inbjudan till mötet publiceras inom kort på denna plats. //Styrelsen

onsdag 2 maj 2012

Inbjudan till Nälstaskolans dag 2012!


Nälstaskolans Föräldraförening
i samarbete med Nälstaskolan
inbjuder till

Nälstaskolans dag
Tisdag 8 maj 2012
17.00 – 20.00
Hela skolgården är full av aktiviteter som pilkastning, boule, stövelkastning, lotteri, kubb, basket, spotta groda, burkpyramid, spik i bräda, mm.
17.00 – 18.00  Prova på hinderbana i idrottssalen
17.30 – 18.00  F-klasserna sjunger på lilla skolgården
17.00 – 18.30  Öppet hus i slöjdsalarna
18.00 – 18.30  Bokstavskavalkad åk 1 i idrottssalen
V V V
Kulturskolan bjuder på musikunderhållning
18.00 på skolgården
V V V
Korv, våfflor, kaffe och läsk finns till försäljning i matsalen
V V V
Utställning av kvarglömda kläder i skolan
V V V
Kom och ha roligt! Ta med hela familjen, släkt, vänner och växelpengar!

torsdag 19 april 2012

Planeringsmöte inför Nälstaskolans dag


Tid: Tisdag 24:e april, klockan 19.00
Plats: Nälstaskolans matsal
Vilka ska vara med: Alla klassombuden F-6!

Hej alla Klassombud!

Nu har det blivit dags för planeringsmöte inför Nälstaskolansdag!

Nälstaskolansdag anordnas varje år av föräldraföreningen med hjälp av er klassombud. Varje klass ska ansvara för en aktivitet och tillsammans ska vi fylla skolgården med grodspottning, chokladhjul, stövelkastning och annat skoj. Syftet är att ha en rolig eftermiddag/kväll och att samla in lite pengar till föreningen.

Så alla klassombud, behöver träffas för att göra upp om vilken klass som gör vilken aktivitet . Det blir även allmän information om hur vi genomför dagen. Fundera gärna i förväg på vilken aktivitet ni vill göra i er klass (förslag på aktiviteter nedan).

Det går inte att tjinga aktiveter nu, man kan bara välja aktivitet på planeringsmötet! Det går till på så vis att FA väljer först, sedan FB, FC, 1A osv till 6C. Femmorna ni ska inte välja aktivitet, ni ska istället planera hur Cafeterian ska fungera.

Väl mött!


Styrelsen Nälstaskolans Föräldraförening

Som inspirationsmaterial skickar vi med förra årets aktiviteter. Ni får gärna hitta på nåt nytt...
FA - Rockringar
FB - Burkpyramid
FC - Bandymål
1A - Knorr på grisen
1B - Studsa tennisboll
1C - "Lilla sportspegeln" (3 hål i plank)
1D - Stövelkastning
2A - Boule
2B - Basket
2C - Pilkastning
3A - Kubb
3B - Gissa antalet
3C - Chokladhjul
4A - Spotta grodor
4B - Lotteri
4C - Spik i bräda
5A - Cafeterian (kaffe + tillbehör)
5B - Cafeterian (varmkorv + festis)
5C - Cafeterian (våfflor)
6AC - Skidåkning

torsdag 15 mars 2012

Mötesanteckningar från vårmötet den 13/3


Närvarande: 30-tal föräldrar, Rektor Merja Rombach, bitr rektor Anna Sandberg, Föräldraföreningens styrelse.

Föredrag om föräldravandringens väl
Mötet inleddes med ett mycket intressant föredrag av Bo Arkelsten, som arbetar som fältassistent i områdena Vällingby och Hässelby. I dessa områden finns tre fältassistenter som arbetar både förebyggande och uppsökande i samarbete med polis och socialförvaltning. Det innebär att de finns där ungdomarna finns, dvs. i parklekar, skolor, centrum, ungdomsgårdar etc. Fältassistenterna arbetar i huvudsak med ungdomar från åk 7 och uppåt, men även dessa ungdomar har ju gått på låg- och mellanstadiet.

Det är i princip omöjligt att i anteckningsform återge vad denna eldsjäl Bo på 45 minuter förmedlade, men här är några av hans uppmaningar till oss föräldrar:

 • Börja tidigt att föräldravandra för att visa barnen att ni kommer att vara ute och kvällsvandra även senare.
 • Lär känna området där ni bor. Även om era barn inte är ute om kvällarna nu, så kommer de att vara det senare och då är det bra att ni redan nu vet var i närområdet ungdomarna brukar samlas.
 • Kommunikationen med barnen är A och O när det handlar om alkohol och droger. Se därför till att vårda den dialog ni har med era barn i grundskolan.
 • Lär känna andra föräldrar i samma område.
 • Passa på att trygghetsinventera när ni vandrar. Passerar ni mörka, otrygga platser under er vandring uppmanas ni att formulera s.k medborgarförslag till stadsdelen om att öka tryggheten i området. Det kan handla om dåligt belysta gångvägar och buskage som känns läskiga att passera. Detta är exempel på saker som är enkla att åtgärda, förutsatt att någon rapporterar in det.
 • Ha reflexvästarna på er när ni vandrar så att ungdomarna ser vilka ni är. Även om ni vandrar runt och inte tycker att ni ser nåt speciellt så ser ungdomarna er.
 • Försök att med alla medel skjuta på era barn rökningsdebut, helst se till att de inte börjar alls. Ju senare man börjar desto mindre risk att man även testar hasch. Bo har under alla sina år som fältassistent inte sett någon ungdom som börjat med att röka hasch, de börjar alltid med cigaretter.

Namn, telefonnummer och e-postadresser till de tre fältassistenterna hittar du här: Föräldravandringschema.

Tävling i föräldravandring!
Efter Bo Arkelstens föredrag utlyste föreningens styrelse en tävling i föräldravandring. Den klass som får ihop flest föräldrar att vandra enligt föräldravandingsschemat, vinner 2.000 kronor till klasskassan.
Tävlingsreglerna finns att läsa här: Tävlingsregler
Information om hur föräldravandringarna går till finns att läsa här: Föräldravandringschema.

Information från rektorn
Rektor Merja Rombach informerade om lokalläget.
Beslut om den stora permanenta skolutbyggnaden som skulle fattas i höstas är nu framskjutet till nästa år. Motiveringen är att staden vill analysera om elevflödet i Västerort efter det att bland annat Engelska Skolan har öppnat i Hässelby. När det gäller ersättnigslokaler, däremot, startar i veckan ett projekt som går ut på att ta reda på vilka skolor som är i akut behov av sådana. Nälstaskolan har begärt att få byta ut 10:ans lokaler mot en ny paviljong på två våningar om totalt 8 klassrum. Det finns i dagsläget ingen information om när beslut om ersättningslokaler kommer att fattas.

Övriga frågor
På frågestånden pratades bland annat om mellanmålen. En synpunkt var att de upplevdes som torftiga, vitt bröd med smör. Anna Sandberg klargjorde dock att det alltid finns flera pålägg, typ skinka, ost, mjukost och frukt. Föreningen har en representant (Maria Forss) i skolans matråd. Skicka gärna synpunkter till föreningen innan nästa matråd som infaller den 7 maj.

En fråga som ställdes till skolledningen gällde i vilken utsträckning man kontrollerar vilka som rör sig på skolan dagtid. En föräldrer uppgav att ingen tillfrågat henne om hennes ärende när hon besökte skolgården en dag. Skolledningen svarade att man generellt frågar alla besökare som man inte känner igen vad de har för ärende på skolan.

Skolpoliserna blir kvar tills vidare.

Kommande aktiviteter
Planeringsmöte med klassombuden inför Nälstaskolansdag: 24/4
Nälstaskolans dag: 8/5

Tävling i föräldravandring!


Under vårterminen 2012 utlyser föreningen en tävling i Föräldravandring. Syftet är att få så många föräldrar som möjligt engagerade i vandringarna och därigenom öka gemenskapen i klassen.


Tävlingen är enkel: Den klass som lyckats få flest föräldrar att vandra vinner 2000 kronor till klasskassan!


Så här går det till:

 1. Klassens föräldrar vandrar enligt schemat på Föräldraföreningens Hemsida (http://nalstaskolansff.blogspot.com/p/schema-foraldravandring.html). 4a börjar den 30/3 och 5c avslutar den 8/6) 
 2. Alla som vandrar ska bära reflexväst.
 3. Efter avslutad vandring mailar en förälder in namnlista på samtliga föräldrar som deltog i vandringen. Mailet ska gå till nalstaff-styrelse@googlegroups.com, ärenderad "TÄVLING och klassnamn", tex "TÄVLING 4a"
 4. Föreningen räknar ihop namnen och räknar ut hur många föräldrar i förhållande till antalet  barn i klassen som deltog. För att förenkla administrationen kommer den Gula klasslistan/telefonboken som skickats ut i höstas att användas som underlag för antal elever i klassen. Exempel 19 föräldrar / 23 barn = 82,6%. Skulle två eller flera klasser hamna på exakt samma resultat delar de prispengarna.
 5. På skolavslutningen presenteras vilken klass som vann!

Årskurs 6 kan inte delta i tävlingen.
Det är elevantalet enligt telefonboken som gäller, även om elever har tillkommit eller flyttat sedan dess. Nedan en lista över samtliga klasser som kan vara med i tävling och hur många elever som listas i gula boken.


Elever per klass:
Fa - 28
Fb - 27
Fc - 27
1a - 28
1b - 25
1c - 27
2a - 23
2b - 21
2c - 22
2d - 20
3a - 25
3b - 25
3c - 26
4a - 24
4b - 26
4c - 24
5a - 25
5b - 27
5c - 25

söndag 11 mars 2012

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 6/3

Närvarande från föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund, Maria Forss och Annakarin Roos.
Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.FöräldravandringarFör att höja medvetenheten kring föräldravandringarna och deras betydelse, har föräldraföreningen beslutat bjuda in Bo Arkelsten till skolan 13/3. Arkelsten har erfarenhet av att arbete som fältassistent i området. Dessutom kommer föreningen att utlysa en tävling i föräldravandring.Skolans lokalerMerja meddelade att staden skjutit upp beslutet om nya lokaler till december i år eftersom man vill studera elevflödet ytterligare. Detta i sin tur beror bland annat beror på att nya skolor öppnats vilket sannolikt kommer att medföra omflyttningar av elever och därmed förändrade lokalbehov. Under mars kommer man dock att dra i gång ett projekt för att fastställa vilka skolor som är i störst behov av nya paviljonger, och där ligger Nälstaskolan bra till.SkolwebbenSkolwebben är nu i drift internt på skolan, men det kommer att dröja ytterligare ett år innan den fungerar externt på Nälstaskolan. För närvarande har några skolor i Stockholm börjar använda skolwebben på försök.Internetuppkoppling
Hus 5 och 9 ser ut att få internetuppkoppling under våren. Vi fortsätter att hålla tummarna.Nälstaskolans höst- och vårmöte
Sedan några år tillbaka har skolledningen 2 ggr/per bjudit in föräldraföreningens styrelse och föräldrarepresentanter för varje årskurs till ett informationsmöte som kallats Föräldradialogen. Föräldraföreningens styrelse å sin sida har 2 ggr/år bjudit in skolledningen och alla intresserade föräldrar till ett informationsmöte. På dagens möte beslutades att dessa två möten slås ihop och ersätts av Nälstaskolans höstmöte och Nälstaskolans vårmöte. Tanken är att skolledningen ska bjuda in till höstmötet och Föräldraföreningen till vårmötet, men att dagordningen ska bestämmas tillsammans med föräldraföreningens styrelse. Samtliga föräldrar med barn på Nälstaskolan är välkomna på dessa möten, som kommer att innehålla en informationsdel och en frågestund.


Det första vårmötet hålls redan på tisdag den 13/3.Studiedag 25/5
Fredagen den 25 maj är det studiedag, vilket innebär att tillgången på barnomsorg är mycket begränsad. Eftersom detta är ett tillfälle för både lärare och fritidspersonal att träffas och diskutera, vädjar skolledningen till alla föräldrar att själva ordna barnomsorg den dagen.Föräldraföreningens återstående bokade möten med skolledningen under våren: 17/4 och 29/5.

onsdag 18 januari 2012

Minnesanteckningar från informationsmötet 15/11

Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.
Närvarande föräldrar: 22 st.

Dennis hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Merja, Madeleine och Anna.


Merja

EkonomiMerja gick igenom årets budget, som ligger på drygt 42 miljoner kronor. Av dessa går ca 33 miljoner, dvs. knappt 80 %, till personallöner. Resterande 20 % går till drift och underhåll av skolan, skolmat, förbrukningsmaterial, osv.
Det socioekonomiska utjämningsanslaget som tilldelas Nälstaskolan, har hittills legat på ca 2 miljoner per år. Under de närmaste två åren kommer dock detta bidrag att minska till följa av att Stockholms Stads utbildningsnämnd tidigare i år beslutade om ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem.

LokalfrågorBeslut om upprustning av skolans lokaler ska fattas i december.
Fritids 5 saknar fortfarande internetuppkoppling, trots upprepade påstötningar från skolans sida till stadens IT-avdelning.


Madeleine

Madeleine berättade om den nya skollagen och den nya läroplanen, som båda trätt i kraft i år.

SkollagenDen nya skollagen, som gäller från och med 1 juli i år, innebär bland annat att rektorns ansvar och lärarnas skyldigheter ökar. Exempelvis har skolpersonal numera anmälningsplikt. Vårdnadshavares möjligheter att överklaga beslut har också ökat.

Läroplanen
Den nya läroplanen, som gäller från och med HT 2011, innehåller detaljerad kunskapskrav för varje årskurs. Dessa kunskapskrav ska ligga till grund för betyg, som med början HT 2012 ska ges från och med årskurs 6.