onsdag 18 januari 2012

Minnesanteckningar från informationsmötet 15/11

Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.
Närvarande föräldrar: 22 st.

Dennis hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Merja, Madeleine och Anna.


Merja

EkonomiMerja gick igenom årets budget, som ligger på drygt 42 miljoner kronor. Av dessa går ca 33 miljoner, dvs. knappt 80 %, till personallöner. Resterande 20 % går till drift och underhåll av skolan, skolmat, förbrukningsmaterial, osv.
Det socioekonomiska utjämningsanslaget som tilldelas Nälstaskolan, har hittills legat på ca 2 miljoner per år. Under de närmaste två åren kommer dock detta bidrag att minska till följa av att Stockholms Stads utbildningsnämnd tidigare i år beslutade om ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem.

LokalfrågorBeslut om upprustning av skolans lokaler ska fattas i december.
Fritids 5 saknar fortfarande internetuppkoppling, trots upprepade påstötningar från skolans sida till stadens IT-avdelning.


Madeleine

Madeleine berättade om den nya skollagen och den nya läroplanen, som båda trätt i kraft i år.

SkollagenDen nya skollagen, som gäller från och med 1 juli i år, innebär bland annat att rektorns ansvar och lärarnas skyldigheter ökar. Exempelvis har skolpersonal numera anmälningsplikt. Vårdnadshavares möjligheter att överklaga beslut har också ökat.

Läroplanen
Den nya läroplanen, som gäller från och med HT 2011, innehåller detaljerad kunskapskrav för varje årskurs. Dessa kunskapskrav ska ligga till grund för betyg, som med början HT 2012 ska ges från och med årskurs 6.