måndag 12 september 2011

Inbjudan till årsmöte den 27/9

Nälstaskolansföräldraförening
inbjudersamtliga föräldrar till
årsmöte
Tisdagenden 27 september 2011
Kl19.00 i skolans matsal

Dagordningför årsmötet:

1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av tvåprotokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse ochrevisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget ochmedlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag frånmedlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram ochverksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöterför två år (några sitter kvar sen tidigare år).
10. Val av två revisorer.
11. Val av valberedning, sammankallande och två till tre ledamöteri föreningens valberedning för ett år.
12. Övriga frågor.

Dessutomkommer Vincent från Klubb Kompis att prata om skolans arbete medvärdegrunden.

Välkomna!