fredag 6 december 2013

Mötesanteckningar höstmöte 2013-12-03

Ombyggnation av Nälstaskolan (Merja Rombach föredragande)
* Första projektmötet på skolan hölls i fredags.
* Byggstart ht-14 framflyttat. Bygglovsprocess och ev. överklaganden måste bli färdig innan byggnation kan påbörjas.
* Projekteringsfas april-maj.
* 10juni skall offerterna vara inne. Före midsommar skall nämnden ha godkänt projektet, därefter startar bygglovsprocessen.
* Fritids 9, 10, 5 tas bort enligt preliminär plan.
* Ny avlång byggnad som ansluter till matsalen och sträcker sig längs skolgården.
* Idrottsbyggnaden rivs och en ny byggs vid klubb kompis.
* Plan för 510 -> 765 barn, 4 klasser per årskurs.
* Projektmöten på skolan varannan vecka under våren.
* Byggtid beräknas till ca 2år.
* Under byggtiden så måste vissa elever evakueras och hur detta skall ske är ej klart.
* Anna skall leda en grupp som skall rusta upp skolgården i samband med byggnationen.
* Fotbollsplanen skall få konstgräs.

Trafikläget (Merja Rombach föredragande)
* Komunen vill inte sätta upp trafikljus på de ställen där det tidigare stod skolpoliser p.g.a. för hög kostnad
* Rörelsedetektorstyrda övergångställen har testats i Hässelby och de hade ej fungerat speciellt bra. Därför är kommunen skeptisk till dessa.
* Förslag på olika trafikbegränsningar diskuterades och Merja skulle ta detta vidare för diskussion med kommunen.

Skolans åtaganden (Anders Kjellgren föredragande)
* Alla elever och personal skall vara delaktiga i likabehandlingsarbetet.
* Utveckla trivsel kost och rörelse.
* Alla elever skall lära sig simma (vällingbybadet).
* Lärare och fritids skall tillsammans ordna rastaktiviteter.
* Utveckla rastaktiviteterna så att alla kan och vågar delta.
* Alla elever som behöver stöd i form av läsplatta eller bärbar dator skall få det. Skolan tror att ca 80st elever har behovet idag.
* Lärarna åtar sig att utveckla sin egen kompetens i digital teknik.
* Skolan skall informera elever och vårdnadshavare om vilka kunskapskrav som finns.
* Aktivt arbete med utveckling av läsförståelse.
* Stimulera läsning och skapa lust till livslångt läsande.
* Utveckla samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och skola. Gemensam planeringstid har införts.
* Åtagande att skapa helhet och sammanhang.
* Skall finnas plats för lek.
* Eleverna skall vara delaktiga i sitt eget lärande.
* Öka samarbetet med föräldrarna och få en större delaktighet i skolarbetet.

Nälstaskolan 50år (Merja Rombach föredragande)
* Aktivitet för hela dagen på skolan som avslutas med Nälstaskolans dag.
* Vikingatema föreslogs.
* Förslag på aktiviteter önskas.

Skolwebben (Merja Rombach föredragande)
* Skall lanseras Februari/mars. Skolan funderar på informationsmöte. Förslag 4:e mars i samband med vårmötet.

Övrigt (Föräldraföreningen föredragande)
* Det har inkommit synpunkter från föräldrar att Fritids9 är svårt att nå. Pedagogerna prioriterar lek med barnen istället för att svara i telefonerna. De vill att telefonsvararen används så mycket som möjligt. Likaså är det en del föräldrar som vill att personalen skall hjälpa till med att skicka hem barnen och de har svårt att hinna med att klä barn och samtidigt leka/ta hand om de andra barnen.

Vid protokollet:
Anders Viljosson

torsdag 19 september 2013

Årets medlemsavgift

Hur blir man medlem?
Medlem blir man genom att att sätta in medlemsavgiften på postgirokonto 608289-5.
Medlemsavgiften för läsåret 2013/14 är 140 kronor och gäller per familj. Glöm inte att ange namn och klass på ditt/dina barn.

Vi hoppas förstås att alla familjer med barn på Nälstaskolan blir medlemmar!

söndag 1 september 2013

Kallelse årsmöte


Välkommen till årsmöte 2013 i Nälstaskolans föräldraförening

Tid: Tisdagen den 17 september 19.00
Plats: Nälstaskolans matsal
Övrigt: Fika och kaffe kommer serveras


Förslag till dagordning:
1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
10. Val av två revisorer.
11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12. Övriga frågor.
12a. Beslut om stadgeförändring: Medlemsavgift eller avgiftsfritt medlemskap.


Valberedningens förslag för punkt 8, 9 & 10:
Ordförande: 
 • Magnus Sällström (Tidigare ledamot, väljs på 1 år)
Ledamöter: 
 • Anders Viljosson (Kvarstår, 1 år)
 • Gabrielle van der Wal (Tidigare ordförande,  väljs på 1 år)
 • Roland Johansson (Ny, väljs på 2 år)
 • Britta Gustafsson Ahlström (Ny, väljs på 2 år)
 • Maria Larsson (Ny, väljs på 2 år)
 • Sofia Hedlycke (Ny, väljs på 2 år)
 Revisorer:
 • Inga förslag
 
Styrelsens förslag till beslut:
8. Medlemsavgiften oförändrad (140 kr).
11. Inga förslag.
12a. Stadgeändring som gör medlemskap avgiftsfritt.lördag 1 juni 2013

Förstärkt föräldravandring pga oroligheterna

Även den här helgen behövs många föräldravandrare. Vädret är fint = många ungdomar ute + oroligheterna kan komma att fortsätta. Hjälp till att göra vårt närområde tryggt. Alla frivilliga vuxna är välkomna att delta ikväll och imorgon. Vi ses vid Nälstaskolans matsal 1:a passet kl 21.00, 2:a passet kl 22.30-24.00 (el längre). Man avgör själv hur länge man vill vandra. Förutom en god insats, så är det ett perfekt tillfälle att knyta fler kontakter för att trygga era barns framtid, när de själva rör sig ute i området.

Det går också bra att ta eget initiativ till vandring med vänner. Tänk då på att larma 112 vid våld/förstörelse eller närpolis 114 14 vid misstanke om brott (de tar misstankar från föräldravandrare på allvar). VId ungdomsfyll, ring fältassistent 070-313 94 25, 070-745 37 84
Mvh
Styrelsen

söndag 28 april 2013

Ingen strejk måndag morgon

Rektorn meddelar att efter intensiva förhandlingar och medling har överenskommelse träffats mellan SKL och Kommunal. Kommunal återtar därmed samtliga varslade konfliktåtgärder. Arbetet löper alltså på som vanligt på måndag.

fredag 26 april 2013

Strejk?

Det är fortfarande osäkert om det blir strejk (Kommunals medlemmar) på måndag. Föräldraföreningen fick just information från rektor att kockarna i Nälstaskolan inte är fackligt anslutna och påverkas därmed inte av strejken. Det betyder att det kommer serveras lunch som vanligt på måndag.

Föräldraalliansen Sverige nyhetsbrev april 2013

Kika på nyhetsbrevet här

onsdag 24 april 2013

Beslut från Skolinspektionen

Skolinspektionen har kommit med ett beslut efter deras senaste tillsynsbesök.

Aktiviteter på Nälstaskolans dag

Nu har vi haft planeringsmötet med klassföräldrarna och vi enades om fördelning av aktiviteter. FB och 3B får gärna ta kontakt med styrelsen då de ej var representerade på mötet. Fördelningen blev enligt följande:


FA: Knorr på grisen
FB:
FC: Chokladhjul
1A: Bandy målskytte
1B: Lotteri
1C: Spik i brädan
2A: Spotta grodor
2B: Lilla sportspegeln
2C: Burk pyramid
3A: Stövelkastning
3B:
3C: Kast med liten stege
3D: Rockring
4A: Boule
4B: Pilkastning
4C: Basket
5: Matservering
6A+B: LotteriAtt tänka på inför Nälstaskolans dag
 • Vi börjar med att ställa i ordning bord och aktiviteter vid 16.00 sedan körs aktiviterna mellan kl 17.00 och 20.00.
 • Saker som kan vara bra att ha med är t.ex: växelkassa, myntrör och burk att förvara pengar i.
 • Det är helt ok att ha egen försäljning för att fylla på era klasskassor men det är viktigt att vi inte konkurrerar med 5:ornas matservering. Om ni är intresserade av detta så får ni gärna kontakta styrelsen först.
 • Bjud gärna in vänner, släkt och grannar!

måndag 22 april 2013

Protokoll vårmöte 2013

Tid: 2013-04-16 kl 18.30
Plats: Nälstaskolans matsal
Närvarande: Skolledningen : Merja Rombach, rektor
Anna Sandberg, biträdande rektor fritids
Anders Kjellgren, huvudskyddsombud/speciallärare
Föräldraföreningen: Gabrielle van der Wal, ordförande (2A)
Magnus Sällström, ledamot (5B, 1B)
Föräldrar: Roland Öberg (1C, 2C)
Majken Ekstrand (2A)
Katherine Cooh (FC, 2C)
Veronica Wahrman (FC, 3C)
Caroline Viebke (3C)
Sofia Malmring (FC, 3C, 5C)
Lisa Malmström (FC)
Eva Sahlström (FC)Vårmötet är ett möte då föräldrar och skolledningen får möjlighet att träffas tillsammans med Föräldraföreningen. I år informerade skolledningen om vilka beslut som fattats angående M-byggnaden (fritids 10), samt planer på skolans fortsatta utveckling. Föräldrar fick tillfälle att ställa frågor.M-huset (fritids 10) 
 • 2013-03-26 Arbetsmiljöverket fattade beslut angående omorganisationen, d v s godkände skolans förslag på lösning när de gäller de klasser (2:orna) som undervisas i M-byggnaden.
  Lösningen blir att dagens 2:or till skolstarten i 3:an flyttar till övre planet i huvudbyggnaden (där 6:orna sitter idag). Specialverksamheten och SVA (Svenska som andra språk) flyttar ner till M-byggnaden. Den verksamheten har färre barn. I och med att den verksamheten flyttas ner frigörs 4 rum i huvudbyggnaden. Speciallärare Anna-Lena Sparrdal blir kvar i M-byggnaden.
  Fritidsverksamheten för höstterminens 3:or kommer finnas kvar i M-byggnaden. Bänkarna tas bort från klassrummen, vilket gör att det blir större ytor att röra sig på och rummen lämpar sig bättre för fritidsverksamhet. Treorna kommer därmed byta miljö efter skoldagen, när de går till fritidsverksamheten.
  Mötet upplevde det presenterade beslutet som en bra lösning.
 • Rektor Merja meddelade att föräldrar och personal nu har chans att komma med tips, synpunkter och idéer för att få de nya lokalerna anpassade efter skol- respektive fritidsverksamhet. 2013-08-15 ska en konsekvensanalys vara upprättad, som baseras på personal och föräldraupplevelser.
 • 2013-08-16 kommer AMV göra en slutgiltig besiktning av de förändrade skol- och fritidslokalerna. Lösningen är tillfällig och gäller till den nya på/ombyggnaden av skolan är färdigställd. 

Tillbyggnad/ombyggnad av befintlig skolbyggnad
 • 2012-12-13 Beslut fattades om tillbyggnad/ombyggnad av skolans lokaler.
 • Den 22/4 kommer verksamhetsplanen upprättas med tidplan för projektet. Byggstart är dock beräknat till 2014-04-01. Bygget kommer pågå ca 2-3 år (vi vet mer när verksamhetsplanen är färdigställd).
 • Utbyggnaden innebär bl a ny, större idrottsbyggnad (180 m2 ska bli 675 m2), utbyggnad av matsalen, påbyggnad av huvudbyggnaden, hemkunskapslokal, ny byggnad för åk 1-3, samt expedition och vaktmästeri. Barackerna tas bort. Skolan kommer bli betydligt större till ytan.
 • Mötet önskade att man i samband med utbyggnad av skolan ser över infartsvägarna till skolan. Ytterligare en infart vore önskvärt. I och med det ökade elevantalet spår man att trafiken kring skolan kommer öka.
 • Mötet frågade hur det kommer fungera under byggtiden? Skolledningen ser över lösningar för att få det att fungera. 

Planer på skolans utveckling

 • Planen är att göra skolan till en 4-parallellig F – 6 skola när utbyggnaden är klar.Skolan har under många år haft ett högre antal ansökningar om plats till förskoleklass än skolan kunnat erbjuda. Man räknar med antalet ansökningar inte kommer att sjunka framöver.
 • Sen den 2013-04-10 lanserades det nya utseendet på Nälstaskolans hemsida. Alla Stockholms skolor har nu gemensamt utseende på hemsidan. Hemsidan är fortfarande under bearbetning och några funktioner kommer tillkomma. Framöver kommer även Nälstaskolans föräldrar kunna använda sig av skolwebben. Det krävs E-legitimation för att logga in på skolwebben, så här kommer man kunna göra en säker frånvaroanmälan. Här kommer även barnens omdömen att synas.
 • Nälstaskolan erbjuder redan från hösten elever i årskurs 6 att läsa kinesiska som B-språk. Det innebär eleverna nu kan välja mellan kinesiska, tyska, franska, spanska eller extraengelska. Det är ett nytt samarbete mellan Nälstaskolan och Vällingbyskolan. För att kunna starta en grupp krävs 5 st elever och hittills är det för få sökande. Om någon elev har valt ett annat B-språk till hösten och vill ändra, går det bra till slutet av april månad. Kontakta rektor Merja.
 • Polisen lägger ner utbildningen av skolpoliserna. Det innebär att skolpoliserna inom kort försvinner. Anna Sandberg, biträdande rektor fritids, har länge ansvarat för skolpolisverksamheten på Nälstaskolan och är villig att själv fortsätta utbilda skolpoliser under två förutsättningar, dels att vi föräldrar anser det vara en betydelsefull verksamhet och dels om hon får ett visst stöd från polisen. Mötet ansåg det vara en väldigt betydelsefull verksamhet. Dels växer eleven med uppgiften, dels varnas gående och stannar upp framför övergångsstället och dels får bilisten en signal om att det passerar barn vid övergångsstället. Beslut fattades att verksamheten ska fortsätta på Nälstaskolan, utifrån att den får stöd från polisen. Vinstaskolan kommer att följa Nälstaskolans beslut. 

Övrigt
 • Nälstaskolan firar 50-årsjubileum nästa år 2014. Det kommer att firas.
 • VIKTIGT Barnens frånvaro ska anmälas VARJE DAG under frånvaroperioden. Om barnet inte kommer till skolan och förälder inte anmält frånvaro ska föräldern bli uppringd senast på första rasten. Det nya förfarandet har tillkommit för att snabbt kunna upptäcka om ett barn försvinner på väg till skolan.
 • De senaste åren har elever som gått i 6:an rest till England tillsammans med ett antal lärare. Skolan har nu beslutat att lägga ner Englandsresan och istället satsa på något annat, ev lägerskola. Sexornas årliga skidresa kommer att finnas kvar.
 • Information från Nälstaskolans föräldraförening går nu att läsa både på bloggen: http://nalstaskolansff.blogspot.se/ och på den nystartade Facebook-sidan: https://www.facebook.com/groups/nalstaffmedlemmar/ På Facebook-sidan går det även att ställa frågor till Föräldraföreningen och diskutera med andra föräldrar. Man blir automatiskt uppdaterad när det kommer ett nytt inlägg. Även på bloggen går det att prenumerera på inlägg, så man blir automatiskt uppdaterad.
 • De dagar skolmatsalen serverar pannkakor till lunch önskade föräldrar att det skulle serveras ytterligare en maträtt t ex soppa, så att barnen blir mätta och står sig på maten.

söndag 24 mars 2013

Vårmötet (då föräldrar är välkomna) är bokat till den 16/4 kl 18.30 i Nälstaskolans matsal. Då har Arbetsmiljöinspektionen hunnit vara på skolan och fattat beslut till den nya lösningen för klasserna på lokal 10. Den naturliga punkten på agendan den 16/4 blir alltså lokal 10, samt ritningar och information kring påbyggnad av Nälstaskolan. Det blir även tillfälle att ställa frågor direkt till skolledningen och föräldraföreningen. Välkomna!!!

torsdag 17 januari 2013

Utbyggnad av skolan

Utbildningsförvaltningen har kommit med ett förslag till beslut i frågan om utbyggnad av Nälstaskolan. Se följande länk:
http://insyn.stockholm.se/utbildning/document/2012-12-13/Dagordning/10/10%20Bilaga%2027%20Skolbyggnation%20f%c3%b6r%20ett%20v%c3%a4xande%20Stockholm.pdf
Nu har föräldraföreningen startat en facebook grupp. Gruppen är öppen och finns på https://www.facebook.com/groups/nalstaffmedlemmar/. Lägg gärna er själva och alla andra föräldrar som har barn på nälstaskolan eller folk som är intresserade.

söndag 13 januari 2013

Rektorsmöte 2012-12-04

Deltagare:
Gabrielle van der Wal, Ordf. föräldraföreningen
Anders Viljosson, Sekr. föräldraföreningen
Merja Rombach, Rektor
Anna Sandberg, Bitr Rektor fth

Diskussionsämnen

 • IT-frågor: Merja berättade om att personalen skall få utbildning i bl.a. PowerPoint för att lättare kunna köra presentationer på skolans Smartboard-tavlor. Hon nämnde också att de kikade på att ta del av vissa nätresurser med utbildningsmaterial.
 • M-byggnaden: Skolan väntar på ett beslut om verksamhetsplan vilket har blivit uppskjutet till den 19:e december. Där kommer det bli mera tydligt hur politikerna väljer att agera. Skola har haft diskussioner med specialister på evakuering för att kika på tillfälliga lösningar om/när en byggnation sker. Skolan har tillsammans med SISAB åtgärdat alla de punkterna som låg till grund för ett vite om 75 tkr på skolan. Detta omfattade bl.a. ventilationen (temperatur och luftmängd), förvaring av uteleksaker på annan plats, städning av personalrum, att ett personalrum finns som endast har den funktionen. Vitet om 500 tkr som ligger på kommunen har inte överklagats och kommunen har tills den 15:e augusti 2013 på sig att åtgärda. Dessa åtgärder kommer beskrivas i kommunens Verksamhetsplan, som väntas innan årsskiftet.
 • Matsäck på utflykter: Skolan skulle kolla vilka möjligheter som finns att erbjuda matsäck i stället för att barnen tar med egen. Det fanns tveksamheter om det går att organisera på bra sätt.
 • Skolan har haft fackeltåg till S:t Tomas-kyrkan i Vällingby. Det hade varit en bra tillställning enligt skolledningen. Denna gång hade skolledningen påpekat innan att det inte fick vara för mycket kristet budskap i ceremonin vilket också blev fallet. I fjol var det klagomål på för mycket religiöst innehåll från vissa föräldrar.
 • Ekonomi: Skolan har en budget på ca 44 mkr. Skolpengen har ökat med 3 %, men 2/3 av de extra pengarna äts upp av nya kostnader som lagts på skolan bl a för uppvärmningskostnad. Skolan har även fått kompensation för att täcka löneökningar, vilket inte skett tidigare.
 • Betyg: Skolan arbetar enligt den nya läroplanen, vilket bl.a. innebär att 6:orna får betyg. Likaså sätts nationella prov in tidigare i åldrarna.
 • Specialundervisning: Merja berättade att de anställt 2 personer utöver de 2 befintliga. Den 17 december kommer resursgruppen utvärdera nedläggningen  av 1-3:an och hur den nuvarande lösningen fungerar. Merja nämnde att nuvarande system inte har landat än, men att tanken är att eleverna ska förberedas till samhällsmedborgare och ska inkluderas i vanliga klasser.