Stadgar

Stadgar för Nälstaskolans föräldraförening

Stadgar tagna vid årsmöte september 2003.

§1 Ändamål

Nälstaskolans föräldraförening, har till uppgift att inom Nälstaskolan stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.

Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks.

Verksamheten ska grunda sig på dessa stadgar. Arbetet ska präglas av samarbete och samverkan med skolan.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap i föreningen tillkommer alla med anknytning till skolan där föreningen är verksam. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§3 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte ska hållas i september månad. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst 20 % av medlemmarna.

Kallelse med förslag till dagordning ska utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, ifråga om årsmöte minst två veckor och ifråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte ska angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§4 Dagordning vid årsmöte

 1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
 7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
 8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
 9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
 10. Val av två revisorer.
 11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
 12. Övriga frågor.

§5 Rösträtt, valbarhet m.m.

Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val ska företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.

Yttrande- och förslagsrätt har övriga till mötet kallade eller inbjudna.

Valbar att representera föreningen enligt §4 punkt 9 är endast medlem som tillika är förälder med barn i skolan.

§6 Ärenden

Vid föreningsmöten enligt §3 får till avgörande företagas endast ärende som angivits i kallelse eller varit upptagen på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet ska senast en vecka före årsmötet tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion) i ärendet.

§7 Valberedning

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §4 punkt 11. Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte.

Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

§8 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fem ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen cirka halva antalet mandat förnyas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan med sig adjungera enskild person.

§9 Uppgifter

Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, idéprogram och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

Styrelsen åligger särskilt
att förbereda föreningens årsmöte och extra möten
att verkställa vid sådana möten fattade beslut
att utse för verksamheten erforderliga kommittéer
att klassombud får information om sin verksamhet
att senast tre veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksam hetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret.

§10 Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

§11 Klassombud

I varje klass ska föräldrarna välja mellan två och fyra klassombud. Meddelande om valen skall omedelbart lämnas till styrelsen och skolan. Som stöd för klassombuden utser styrelsen inom sig en ansvarig för kontakterna med klassombuden.

§12 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer. Revisorerna ska avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet.

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 juli till den 30 juni.

§13 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fodras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.

§14 Upplösning

För upplösning av förening fordras beslut i samma ordning som stadgas i §13. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock ¾ majoritet vid vardera möte. Upplöses föreningen genom att uppgå i annan Hem & Skola-förening ska dess tillgångar tillfalla den senare föreningen. Upplöses föreningen av annan anledning, ska föreningens medel tillfalla Nälstaskolan och förvaltas av skolans ledning.