tisdag 28 november 2017

Nälstaskolans Föräldraförening: Styrelsen 2017/2018

Så här ser föräldraföreningens styrelse 2017/2018 ut:

Ordförande Louise Pell
tf. ordf Karin Björk
Kassör Pernilla Norlander
Sekreterare Kirsten Jensen Quas
Ledamot Anna Gyllencreutz
Ledamot Cathrine Jonsson

Vill du ha kontakt med någon av oss i styrelsen gör du helst detta via mail till 
nalstaff-styrelse@googlegroups.com

söndag 22 oktober 2017

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 171003

Närvarande från skolledningen: 

Rektor Anders Regner, bitr. rekor Anders Kjellgren och bitr. rektor Anna Sandberg.

Närvarande från föräldraföreningen:

Tf ordförande Hanna Hägg, Cathrine Jonsson, Louise Pell och Malin Winerdal.

Minnesanteckningar

Allmänt
 • Inledningsvis stämdes praktiska detaljer inför föreningens årsmöte den 12 oktober av. Föreningen får låna matsalen som möteslokal.
 • Föräldraföreningen gav skolledningen en kort uppdatering om föreningens verksamhet. Under året har antalet betalande medlemmar ökat till ca 145. Det är dock många fler som t.ex. är medlemmar i föreningens fb-grupp. Styrelsen har arbetat aktivt med föreningens synlighet under året.
 • Skolledningen funderar över bildande av ett föräldraråd på skolan och en diskussion förs angående hur ett sådant råd skulle kunna organiseras samt hur relationen till föräldraföreningen skulle kunna se ut. Skolledningen har även idéer om ett utökande av Nälstaskolans dag.
Kommunikationsvägar
 • Informationsvägarna diskuteras och föräldraföreningen påpekar bl.a. att det är svårt att nå ut till alla föräldrar när information måste vidarebefogas i flera steg. Rektor lovar att samla ihop kontaktuppgifter till klassföräldrarna och skicka dessa till styrelsen. Skolan meddelar att det pågår ett arbete med att ta fram en ny skolplattform och en ny uppdaterad hemsida för skolan.
Skolmaten
 • Skolmaten har ibland levererats sent till skolan. Detta beror på att man delat transport med Norra Ängby skolan som får mat först. Snart är dock Norra Ängbys kök klart och därefter antas förseningarna upphöra.
 • Matkvaliteten är överlag bra.
 • Den tillfälliga matsalen i idrottshallen är klar och äntligen el, vatten och en serveringsvagn.
 • En oanmäld inspektion har gjorts som passerades utan anmärkning. 
 • Ett tidigare problem med skatungar som smet in i matsalen är löst genom att in-/ och utgång främst sker via huvudentrén.
 • På det hela taget fungerar det bra även om det är tajt mellan sittningarna. Samtliga förskoleklasser äter på Skeppet.
Ombyggnationen
 • Bygget är nu i fas igen efter en tidigare försening. Solporten är stängd i nuläget pga säkerhet. Även bIblioteket är stängt några dagar i oktober då övergången ska anslutas. 
 • Tidsplanen ska hållas. Färdigdatum verkar dock vara efter sommaren. 
 • Oklart när köket kan öppna eftersom man måste få tid för inkörning. 
Skolgård och rastverksamhet
 • Föräldraföreningen tog upp frågan om skolgården och dess ifärdigställande. Styrelsen bad skolledningen att trycka på lite i frågan för att se om delar av skolgården kan färdigställas tidigare än nuvarande plan. Främst eftersom ytorna är mycket begränsade i nuläget och eftersom det varit många skadeincidenter i parkour-parken på skoltid.
 • Det är mycket trångt på lilla skolgården särskilt på kontraster då man inte hinner ner till Parkour. Barnen har svårt att leka och det är lite konflikter vid raster.
 • Skolan har utbildar Trivselledare som leder lekar på lågrasten vilket man hoppas ska förbättra rastversamheten.
 • Skolledningen påpekar att alla Cyklar på skolgården gör att lekytorna begränsas ytterligare. Några cykelställ finns nere vid Solängen men dessa räcker inte.
Personalfrågor
 • Föräldraföreningen undrar över vikariesituationen på skolan och skolledningen berättar att man haft mycket sjukdom bland personalen och att vikariebudgeten har gått i taket. Kvalitén varierar på de vikarier man får in från Lärarfömedlarna. Stockholm håller på att bygga upp en pool men denna är inte klar.
 • För fritids försöker man ta in egna vikarier. Fritidspersonal går ofta in och vikarierar för lärare eftersom de redan känner barnen, men då man en kort på fritids. Skolledningen går även ibland in själva som vikarier. I vissa klasser är det svårt att matcha eleverna med en bra vikarie. Pensionerade lärare och fritidspersonal är ovärderliga. 
 • Skolan söker administrativ personal.  Skolsekreterare och intendent saknas i nuläget, men man tar in viss hjälp. Ny intendent kommer den 4 december. 
 • Skolan har många behöriga lärare samt några som läser på sin behörighet. Skolledningen upplever att det känns som det är en positiv anda och man jobbar med att få till bra planering, fortbildning etc.
 • Fritids söks personal men eftersom man måste söka via Stockholms stads förturslistan tar det lång tid.
 • Skolpsykolog på väg in.  
 • Vad gäller nyanlända elever på skolan måste man ordna resurser. Det finns vissa Modersmålslärare som kan gå in men vissa resurser saknas.

tisdag 26 september 2017

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening

Torsdagen den 12 oktober 2017
Kl. 19.00-20.00
Nälstaskolans matsal i nya idrotthallen.

Ingen föranmälan krävs. Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Välkommen!

Dagordning
1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst fem ledamöter för två år.
10. Val av två revisorer.
11. Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12. Förslag till stadgeändring: Styrelsen föreslår att i §3 i föreningens stadgar ändras så att föreningens årsmöten hålls i oktober istället för september.
13. Övriga frågor.

måndag 22 maj 2017

Möte med skolledningen 170516

Närvarande: 

Bitr. rektor Ander Kjellgren samt Hanna Hägg och Louise Pell från föräldraföreningen.(Rektor Anders Regner sjuk)

Inför Nälstaskolans dag 2017 


 • Anna Sandberg gör ett nytt (sista) försök att hitta chokladhjulet, ”lilla sportspegeln” och ärtpåsar. 
 • Troligen kommer endast delar av den nya gymnastiksalen kunna visas vid Nälstaskolans dag. En avgränsad del kommer eventuellt kunna förbesiktas.  Peab kommer att delta och visa byggplaner. 
 • F-klasserna och 1:orna ska ha uppträdanden och skolan återkommer angående lämplig plats för ljud och eventuell scen. Tider för uppträdande föreslås vara 17:30 för F-klasserna och 18:00 för 1:orna.  
 • Scouterna kommer att delta. 

Skolmaten under kommande läsår 2017/18 


 • Nuvarande lösning med utnyttjande av Spånga folkets hus som tillfällig matsal, bedöms inte som hållbar inför hösten. Förflyttningarna tar för mycket tid och energi. Därför kommer man inte att använda lokalen till hösten. 
 • Diskussioner och förts med Sisab och Utbildningsförvaltningen men det finns fortfarande inte helt färdig lösning.  
 • Maten kommer även fortsättningsvis cateras från Konradsberg. Man bedömer att matkvalitén är god och har förankrat med elevrådet som fått komma med sina synpunkter.  
 • Föräldraföreningen ombad skolledningen att se över mellanmålens kvalité och hur de serveras. Föreningen påpekade att mellanmålen i ett flertal fall verkar bestå endast av skorpor och att de även ges på stående/springande fot vilket. Om barnen tillåts springa runt och äta knäckebröd och skorpor finns risk att fram för allt yngre barn sätter i halsen. Dessutom är det många barn som troligen äter dåligt om de inte sitter ner och får ro.  

Säkerhet i Parkourparken 


 • Förra veckan skadades ytterligare en elev i Parkourparken vilket är ett i raden av många olyckstillbud i parken. Främst har det rört sig om tandskador och arm-/ benbrott.
 • Föräldraföreningen undrar därför hur personalen och skolledningen ser på säkerheten i parken. 
 • Då skolgård saknas är ofta flera klasser nere i parken och leker vilket gör att många barn är på samma lekredskap samtidigt. Parken är dessutom inte anpassad för yngre barn som ska leka utan främst för lite äldre barn och vuxna som tränar parkour.   
 • Föräldraföreningen ber skolledningen att fundera över situationen och möjliga lösningar. Kan man t.ex. få klart delar av den nya skolgården tidigare eller förbättra lilla skolgården så att inte alla måste vara i Parkour samtidigt. Kan man sätta begränsningar på hur många barn som får vara på de redskapen samtidigt?  

Personalfrågor  


fredag 7 april 2017

Möte med skolledningen 170404

I tisdags hade föräldraföreningen till slut det planerade möte med skolledningen som blivit uppskjutet i flera veckor. Nedan följer kortare minnesanteckningar från mötet.

Minnesanteckningar från möte mellan skolledningen och föräldraföreningen på Nälstaskolan 2017-04-04 kl. 17.30 

Närvarande från Skolledningen: Rektor Andres Regner och bitr. rektor Anders Kjellgren
Närvarande från Föräldraföreningen: Hanna Hägg, Malin Winerdal, Louise Pell och Cathrine Jonsson

Mötet inleddes med en kortare presentationsrunda.

Samarbetsformer för skolledning och föräldraföreningen framöver

Både skolledningen och föräldraföreningen är intresserade av ett fortsatt samarbete med regelbundna möten där övergripande skolfrågor diskuteras. Föräldraföreningen kommer vid dessa möten att föra föräldrars talan i frågor som rör många elever eller föräldrar. Enskilda fall diskuteras inte.
Skolledningen föreslår att ett Föräldraråd bestående av två representanter från varje klass knyts till föräldraföreningen. Föräldrarådet föreslås ha regelbundna möten med skolledningen i samband med terminsstart d.v.s. två gånger per läsår. Föräldraföreningens styrelse är positiv till förslaget och föreslår att man tillsammans utarbetar en struktur för en rådsfunktion med start hösten 2017.
Beslut: Till nästa möte i maj tar skolledningen och föräldraföreningen fram ett förslag till utformning av ett Föräldraråd för Nälstaskolan, med beskrivningar av bl.a. funktion, organisation och relation till Föräldraföreningen.

Hur arbetar skolledningen med arbetslag eller klasser som inte fungerar?

Under hösten och våren har Föräldraföreningens styrelse blivit kontaktad av föräldrar som är oroliga eftersom de upplever att arbetslag och klass där deras barn går inte fungerar. Föräldraföreningens styrelse bad därför skolledningen att kort beskriva hur man arbetar med denna typ av problematik. 
Skolledningen påpekar att man inte kan diskutera och kommentera enskilda fall eller arbetslag men att man har ett aktivt arbete. Vid behov sätter man t.ex. in handledare, tar in elevhälsoteamet och delar grupper som inte fungerar. Skolan har tydliga rutiner för arbetet.

Planering för Nälstaskolans dag:

Skolledningen berättar att man fått klartecken att den nya gymnastiksalen kommer att kunna visas upp på Nälstaskolans dag. 
Årskurs 5 kommer att kunna ha servering vid "Solängen" och använda sig av fritids där. Skolledningen stämmer av angående inköp av dryck m.m. med köket. 
Årskurs 1 har anmält intresse av att ha uppträdande. Skolledningen kontaktar Kulturskolan för att höra om man är intresserade av att uppträda. Skolledningen kollar även om det är möjligt att ha uppträdanden i gymnastiksalen och om det går att få dit en högtalare
Rektor kan tänka sig att delta under kvällen. Föräldraföreningen påpekar att det vore kul om föräldrarna kan få mer information om bygget under Nälstaskolans dag t.ex. via bildspel, affischer eller informationsblad. Skolledningen kontaktar Byggherre och Sisab för att se om det finns material som kan visas. 

Ombyggnationen: 

Maten

Skolledningen redogjorde för bakgrunden till beslutet om att servera lunch på Spånga Folkets hus samt planerna för framtiden. 

Nuläge

Sedan måndagen den 3 april äter elever och personal på Nälstaskolan lunch i Spånga Folkets hus. Undantaget är förskoleklasserna, två klasser i åk 1 och "lilla klassen" vilka äter i klassrum/fritidsrum på skolan. Övriga två klasser i åk 1 har själva valt att testa gå till Spånga Folkan. Anledningen till att inte samtliga klasser äter på skolan är att säkerheten vid leveransen inte kunde garanteras samt att matleverantören (Campus Konradsberg) inte kan leverera mat på det sätt som skulle krävas om alla ska äta på olika platser på skolan. 
Klasserna som går till Spånga Folkets hus går tillsammans med personal på mindre gator till och från Spånga Folkan. Scheman har justerats så att tiden ska räcka både för promenad, mat och lek. Personalen hjälps åt så att de även får de raster de ska ha. 
Ordinarie kökspersonal är på plats på Spånga Folkan för att ta emot och servera mat. Maten serveras på två plan. Nu under den första veckan observerar man hur det fungerar för att kunna rätta till eventuella problem som kan uppstå. 
Hittills har allt fungerat bra utom första dagen förra veckan då maten var sen eftersom chauffören inte hade fått koll på vart leverans skulle ske. 
Mellanmål äts på skolan och även detta sköts av ordinarie kökspersonal. 

Framtid

Skolledningen har gjort klart för de ansvariga för ombyggnationen (Sisab och utbildningsförvaltningen) att man måste ordna en mer hållbar lösning för skolmaten under ombyggnationen. Av olika anledningar har frågan hamnat mellan stolar när tidsplanen för bygget förskjutits. Skolledningen kan acceptera lösningen med Spånga folkan tills sommaren men i höst vill man se en annan lösning. Utbildningsförvaltningen och Sisab ska komma med ett förslag på lösning för hösten senast i maj. Skolledningen har uttryckt önskemål om en matsalsbarack i anslutning till skolan. 
Från skolan sida ser man en lösning som innefattar den nya gymnastiksalen som en av de sämsta möjliga lösningarna.

Skolgården m.m. 

I nuläget är skolgården mycket begränsad då ytterligare stora ytor har spärrats av. Detta eftersom man ska spränga för att bygga den nya övergången mellan matsalen och "Solporten". Skolledningen förhandlar med byggherren om att så snart som möjligt kunna öppna en gång så att Solporten åter kan öppnas eftersom det i nuläget är många barn som måste gå långa sträckor i korridorer för att kunna nå sina klassrum. Detta leder till mycket "spring" inomhus. Evakueringsvägar kommer att upprättas och evakueringsövningar kommer att genomföras med eleverna. Vad gäller rastverksamheten kommer denna till stor del att vara hänvisad till Parkourparken och Nälstaängen. Förskjutningar har gjorts av kort-raster för att inte alla barn ska vara ute på den lilla skolgården samtidigt. 
Containrar med lekmaterial kommer även fortsättningsvis finnas så att material kan plockas ut vid raster. Fritidspersonalen kommer aktivt att arbeta för att eleverna ska få bra raster.

måndag 27 mars 2017

Skolmat och kommande möte med skolledningen

I det senaste informationsbrevet från rektor fick vi föräldrar följande information:

"Från den 27 mars 2017 kommer vi att få vår skolmat från Campus Konradsberg, centralkök som levererar 2 000 portioner varje dag.
Från den 3 april 2017 kommer vi inte ha någon matsal, då behöver vi äta i andra lokaler. Vi har arbetat intensivt med detta, fram till nu, för att hitta den bästa, säkraste och mest funktionella lösningen.  Vi kommer att ha vår skolmatsal i Spånga Folkan från den 3
april.
Detta innebär att våra elever och personal får promenera fram och tillbaka till Spånga Folkan där vi kommer att upprätta en skolmatsal med plats för ca 170 ätande.
Vår ordinarie kökspersonal kommer att ansvara för mathållning, servering, tillagning av specialkost, hantering av sallad samt diskning."


Till Spånga Folkan är det cirka 1 km från skolan dvs. 2 km ToR. Enligt google tar det ca 11-13 min att promenera beroende på vilken väg som väljs.

Föräldraföreningens styrelse har fått in reaktioner från fram för allt förskoleklasserna som är oroade över lösningen. Föräldrarna vi har hört av är bl.a. oroliga över att mycket tid kommer att gå till promenad, säkerheten vid promenaden och belastning på personal.
Sen har vi hört av andra föräldrar som tycker att det låter som en bra lösning och som hoppas att en daglig promenad till Spånga folkan kommer att leda till en ännu bättre hälsa hos barnen och piggare barn i klassrummet.

Vad tycker ni övriga föräldrar?
Maila oss gärna på nalstaff-styrelse@googlegroups.com eller kommentera i FB-gruppen
Styrelsen kommer ta upp frågan med skolledningen imorgon tisdag (28/3) då vi har ett möte bokat med nya rektor. 

onsdag 8 februari 2017

Minnesanteckningar från möte med skolledningen den 31 januari 2017

Nälstaskolans dag

Datum är satt till tisdagen den 30 maj 2017
 
Eftersom skolgården till stor del kommer att vara avspärrad i och med ombyggnationen av skolan kommer aktiviteterna att hållas på ängen nedanför skolan vid Parkour-parken.
 
Skolan kommer som vanligt att bidra med en del förtäring till årskurs 5 caféverksamhet. Eftersom skolmatsalen kommer att vara under ombyggnation kommer 5:orna få tillgång till köken på fritids i den tillfälliga paviljongen Solängen för att kunna driva café.
 
Föräldraföreningens styrelse konstaterar att förra årets försök att minska kontanthanteringen vid Nälstaskolans dag var lyckad, men att mynten fortfarande utgör ett problem eftersom bankerna inte tar emot dessa. I år kommer kontanthanteringen därför att minskas ytterligare. Polletter kommer att användas istället för kontanter och dessa kommer att kunna köpas med sedlar eller Swish.

 

Ny rektor och ett eventuellt inrättande av ett föräldraråd


Nälstaskolans nya rektor Anders Regner kommer att tillträda den 20 februari 2017. Föräldraföreningen hoppas på ett gott samarbete och kommer att försöka boka ett möte med Anders R under mars månad.

På mötet diskuterades även hur föräldraföreningen kan få ett närmare samarbete med skolledningen. Tf. rektor Ander K föreslår  inrättande av ett Föräldraråd på skolan. Detta skulle innebära att representanter från samtliga klasser har ett möte per termin med skolledningen. Föräldraföreningens styrelse tar gärna emot kommentarer från föräldrar angående detta förslag.

 

Skolmaten under ombyggnationen


Som meddelades i januari månads rektorsbrev kommer Campus Konradsbergs nybyggda restaurangkök att leverera skolluncherna till Nälstaskolan under ombyggnationen. Föräldraföreningen bad skolledningen om mer information kring de s.k. utskänknings/servicestationerna och vilken lokalyta dessa kommer att ta i anspråk. Skolledningen meddelade att det ännu inte helt klart kring utskänkningsplatser för lunch och mellanmål när skolans matsal rivs. Skolan kommer att ha fortsatta möten med grundskolesamordnaren i Utbildningsförvaltningen.
 

Trivselledare

Vecka 10 dvs efter sportlovet kommer projektet Trivselledare att dra igång på skolan. Projektet innebär ett mycket mer intensivt arbete kring aktiviteter på rasterna. Ansvarig personal på skolan kommer att vara Bettan och Vincent. Projektet innebär att två elever per klass kommer att få gå en särskild utbildning och därefter fungera som s.k. trivselledare på rasterna. Skolan ser projektet som en del i skolans antimobbningsarbete.  

Övriga frågor
Föräldraföreningen har kontaktats av flera från föräldrar på enheten Skeppet (tidigare 5:an) som upplevt att personalomsättningen på enheten är hög och att stämningen inte alltid är god. Missämja har märkts bland personalen. Av denna anledning bad föräldraföreningen skolledningen att redogöra kort för hur man arbetar med personalstärkande åtgärder och för att få trivsel i alla sina arbetsgrupper. Föräldraföreningen anser att det är av yttersta vikt för den pedagogiska verksamheten att personalen trivs med sina jobb och får det stöd de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Skolledningen meddelar att man kommer att förstärka kompetensen på enheten Skeppet under våren.