fredag 21 september 2012

Inbjudan till årsmöte 2012


Nälstaskolans föräldraförening
inbjuder härmed till 
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 9 oktober 2012
Kl 19.00 i skolans matsal

Dagordningför årsmötet:

1. Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av tvåprotokolljusterare, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag frånmedlemmar.
7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8. Fastställande av medlemsavgift och budget.
9. Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst tre ledamöter för två år (några sitter kvar sen tidigare år).
10. Val av två revisorer.
11. Val av valberedning, sammankallande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12. Övriga frågor.

Välkomna!

Verksamhetsplan och budget kommer att finnas tillgängliga för nedladdning här inom kort.

torsdag 6 september 2012

FöräldravandringarNu är föräldravandringarna schemalagda för läsåret 2012/2013.

I spalten till höger på den här sidan finns länkar till en sida med schema och till en sida med information om hur vandringarna går till, var man kan vandra och vem man kontaktar om något händer.