Verksamhetsberättelse 2017/2018


Verksamhetsberättelse 2017/2018
Nälstaskolans Föräldraförening

Styrelse och styrelsens möten

Den 12 oktober 2017 höll Nälstaskolans föräldraförening sitt ordinarie årsmöte. Styrelsen under verksamhetsåret 2017/2018 har bestått av:
ordförande Louise Pell
kassör Pernilla Norlander
vice ordförande Karin Björk
sekreterare Kirsten Quas samt
ledamöterna Cathrine Jonsson och Anna Gyllencreutz

Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten och därutöver löpande kontakt bland annat via e-post.

Medlemmar
Under läsåret har föreningen haft 76 medlemmar. Medlemsavgiften är 140 kronor per familj/ läsår.

Verksamhet under året

Information
Styrelsen har under läsåret arbetat för att sprida information om föreningens verksamhet och öka samarbetet mellan föräldrar, skola och styrelse. Vi har besökt personalmöte, de nya föräldrarna i förskoleklasserna, och klassföräldrarna. Vi har haft möten med skolledningen vid två tillfällen. Vi har också använt vår hemsida och facebook-sida för kommunikation.

Klassföräldrar

Styrelsen har arbetat för att öka klassföräldrarnas engagemang i sina klasser. Vi har bett lärarna att utse klassföräldrar för helt läsår i stället för en termin. Vi har samlat klassföräldrarna för att klargöra vad deras roll innebär och hur det kan förbättra klassens sociala samvaro samt vad deras uppdrag ligger i under året med föräldravandringar och Nälstaskolans dag. Vi har också samlat klassföräldrarna för planeringsmöte inför Nälstaskolans dag.

Föräldraråd

Vi har tillsammans, med skolans ledningsgrupp, organiserat föräldraråd. Målet är att ha ett per termin. Det ena i början av höstterminen då vi informerar klassföräldrarna om deras uppdrag och det andra i anslutning till planeringsmötet inför Nälstaskolans dag.

Nälstaskolans dag

Målet med Nälstaskolans dag är att stärka gemenskapen mellan föräldrar, skola och elever. I år, efter ledningens önskan, utökades lärarnas engagemang med senarelagd arbetstid den dagen och öppna klassrum, vilket var uppskattat.
Föreningen har tillsammans med klassföräldrarna arrangerat Nälstaskolans dag i strålande solsken den 24 maj.  Planeringen har föreningen stått för, varje klass ansvarade för varsin aktivitet som planerades av klassföräldrarna. Som betalningsmedel använder vi ”Nälstisar” för att undvika kontanthantering. Inför årets Nälstaskolans dag inhandlades fler polletter/marker (eftersom de inte räckte till under förra årets Nälstaskolans dag) som under kvällen hade värdet 5 kronor/mark. Markerna kunde under kvällen köpas av föräldraföreningen genom betalning till föreningens Swish-konto eller med sedlar. På grund av långa köer för att köpa Nälstisar under förra Nälstaskolans dag valde styrelsen i år att organisera förköp. Styrelsen sålde under två morgnar på skolgården samt öppnade Nälstis-försäljningen tidig eftermiddag på själva Nälstaskolans dag. Systemet fungerade väl.
Alla klasser bidrog till att föreningen under kvällen fick in 37 260. Femmornas försäljning utökades i år. Det såldes hamburgare, korv samt kaffe/kakor. Det var välorganiserat och mycket uppskattat. 5:ornas försäljning inbringade rekordhöga 16 000 kr som de, som vanligt, fick behålla till sina klasskassor. I år deltog Brandförsvaret med en station där man fick prova brandspruta genom att släcka en digital eld.
Tack till elever, föräldrar och skolans personal som entusiastiskt bidrog till att göra kvällen så lyckad!

Föräldravandringar

Syftet är att öka tryggheten i området och lära känna närområdet. Det är till viss del en solidarisk handling och vandringarna ger också klassens föräldrar möjlighet att umgås och lära känna varandra.
Föreningens styrelse har organiserat föräldravandringar under läsåret. Schemat lades för ett och ett halvt år framåt med start i mars 2018. Vi gjorde som den tidigare styrelsen, ett längre vinteruppehåll eftersom många föräldrar önskat det. Styrelsen har gjort ett förslag på hur klassföräldrarna kan organisera vandringarna.

Ekonomi
Föreningens inkomster var under läsåret 48 820 kronor.
Under året har 16 klasser utnyttjat möjligheten att söka lärarbidrag från föräldraföreningen. Pengarna har gått till följande aktiviteter:

Bidrag 17/18
Klass/annat
Summa
Vad?
 Status
Kontakt/lärare
6c
2 000,00 kr
Max före Vasamuseet
Godkänt
Cajsa-Marie Gulin
6b
2 000,00 kr
Max före Vasamuseet
Godkänt
Candan Sarkeshik
5a
2 000,00 kr
Aquaria
Godkänt
Anders Kjellgren
6b
2 000,00 kr
Vasamuseet
Godkänt
Annika
5c
825,00 kr
Glassogram
Godkänt
Helena Thor
5b
825,00 kr
Glassogram
Godkänt
Helena Thor
4c
2 000,00 kr
Kyrksjöutflykt
Godkänt
Marja Persson
3d
2 000,00 kr
Stadsvandring + bowling
Godkänt
Caroline Eklund
3a
1 200,00 kr
Stadsvandring + hemmabesök
Godkänt
Filippa Westerberg
Tvåorna
6 000,00 kr
Prenumerationer KP bla
Godkänt
Erika Wannerström
Studion
450,00 kr
Tekniska muséet
Godkänt
Britt-Marie Hellman
3b
1 200,00 kr
Stadsvandring
Godkänt
Yvonne Hermansson
3c
1 200,00 kr
Stadsvandring
Godkänt
Åsa Mercil
4a
2 000,00 kr
Glass
Godkänt
Lena Lindberg

Vid skolavslutningen överlämnade styrelsen en delikatesskorg till alla lärare att dela på I personalrummet. Kökspersonalen uppmärksammades lite extra med blommor för deras insats I den provisorisk matsalen. Även Anna Sandberg fick blommor för stor insats vid Nälstaskolans dag. Detta gick sammanlagt på 2152 kr.

Föräldraföreningens Ekonomin redovisas i bifogat bokslut.

Styrelsen för Nälstaskolans föräldraförening, Nälsta 2018-10-01_______________________      _______________________    _______________________
Louise Pell                                 Pernilla Norlander                   Kirsten Jensen Quas
Ordförande                                Kassör                                      Sekreterare


_______________________      _______________________    _______________________
Karin Björk                                 Anna Gyllencreutz                   Cathrine Johansson
Vice ordförande