söndag 5 januari 2020

Minnesanteckningar Föräldraråd 5 december 2019

Närvarande:
Skolledningens representanter: Rickard Söderberg intendent och Hans Ovsjö biträdande rektor
Klasser representerade: Fa, fb, fc, fd, 1c, 2a, 2c, 2d, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b
Föräldraföreningens representanter: Kirsten och Louise

Personalplanering/rekrytering
Rekrytering fritidshem pågår
Skolan har låg personalomsättning vilket skolan är nöjd med.
Skolan har nu 7 lärarstudenter som startat sin VFU-praktik under veckan.
Skolan har anställt 3 barnskötare och en fritidspedagog. En vakans finns som tillsätts så länge av personal x som vikarierat tidigare på skolan.

Mellanstadieverksamheten flyttar från Starbo till skolan
I gamla biblioteket och gamla personalrummet kommer mellanstadieverksamheten starta efter nyår. Skolan håller på att köpa in grejer till verksamheten.
Förälder på mötet lyfter att det finns en oro från barnen om skolans verksamhet kommer vara lika bra som Starbos har varit. Ledningen ska se till att skolan går ut i klasserna och informerar om läget och hör sig för vad eleverna har för önskningar.
Klubben kommer bestå av tre rum. Stort rum plus grupprum och sedan biblioteket. Idrottshallen kommer också klubben ha tillgång till emellanåt.

Förstelärare på skolan
Pedagogiska utvecklingsgruppen består av förstelärarna. De jobbar med att leda kollegiet i KL; kollegialt lärande (regelbundna träffar där man har ett tema för varje träff, tex extra anpassningar där man utbyter erfarenheter och läser forskningsartiklar och testar nya saker och utvärderar hur det funkat.)

Skolplattformen
IT-samordnare på skolan jobbar mest med detta. Richard berättar om den efter möte med de som jobbar med Skolplattformen centralt på kommunen.
Centralt anser man nu att fas 1 (implementeringen) är över. Fas 2 ska börja nu med förbättringar och justeringar. Elevdokumentationen som visade sig ha en säkerhetsbrist är igång och synlig nu igen.
Supporten håller man på att jobba med för att den ska bli smidigare. Det ska gå att få hjälp utan att det ska behöva gå genom skolan.

Kalendariet vårterminen 2020
Planeringsdag 8 januari  (skolan stängd)
Terminsstart 9 januari
En allpersonalkväll per månad (då stänger skolan 15.30)
22 april studiedag (personalen ska gå på SET-mässan om digitalisering)
Nälstaskolans Dag 28 maj
Skolavslutning tisdag 9 juni

Angående loven
Lovanmälningarna digitalt fungerar sådär. Många föräldrar svarar inte där.
Skolan ber att föräldrarna svarar digitalt och i tid. Skolan önskar också att föräldrarna hör av sig om det blir ändrade planer för barnets ledighet.
Föräldrarna önskar att länken kommer tillbaka varje vecka och därmed förblir synlig i nyhetsflödet på skolplattformen.

Vällingbyskolans inflytt på Solängen vårterminen 2020
Nälstaskolan kommer inte kunna erbjuda Vällingbyskolans 200 elever idrott eller matsal.
Inflyttningen kommer ske under lovet.
Kulturskolan kommer framöver vara i hemkunskapssalen och bild/mediabildverkstaden.
Vällingbyskolans elever kommer ha hemkunskap i våra lokaler.
På mötet kommer tankar upp om att det är lite synd om Vällinbyskolans elever som inte ens kan få del av vår skolgård. Parkour är kommunens, inte skolans. Kanske raster kan läggas olika tider.

Trafiksituationen vid vändplanen
Skolan är mycket orolig över situationen. Speciellt farligt är det när folk backar upp på trottoarer och uppför backen. Skolan vill att vi föräldrar kommer med förslag om hur det kan förbättras och att alla informationskanaler används. Det kommer förslag om så kallade Gå-tåg och cykla-till-skolan-kampanjer. Måste man köra sitt barn till skolan är det vid Nälstabadet man får parkera eller på befintliga parkeringsplatser utmed gatan och därifrån gå till skolan. I vändplanen kan man inte ställa sig, ej heller för att vänta in sitt barn. Vi som föräldrar har tidigare uppmanats att parkera bilen och komma upp till skolan för att hämta barnet hellre än att ”ringa ner barnet till bilen.”

Belysning av skolgården
Skolgården upplevs mörk. Intendent kommer ta upp detta på möten med ansvariga men är rädd att det kommer ta lång tid innan det ska åtgärdas.

Passagesystemet håller på att trimmas in.

Skofri skola
Skolan är byggd för att det ska kunna vara en skola där man kan komma överallt utan att behöva gå ut. Problemet är nu att föräldrar inte tar av sig skor så det blir slabbigt på golven. Främsta problemet är entrén upp till expeditionen som helst inte ska användas. Skolan önskar att man går in i skolan från inre gården i den entré där man har sitt barns avdelning.
Går man in i skolan från den inre skolgården så löser det mycket.
Föräldrar önskar tydligare riktlinjer vad gäller detta och tydliga rutiner vid terminsstart vart skorna ska ställas och vilken ingång man ska använda.
Diskussioner förs kring detta.

Skolledningen passar på att tacka föräldraföreningen för akvariet. Det har funkat jättebra och passar fint.

Föräldraföreningen informerar om att det den 28 januari kl. 18.30 - 20.00 anordnas en föreläsning om barn och skärmtid. Mer information följer!

Önskas av förälder: tydligt läsårskalender i början av höstterminen