onsdag 12 oktober 2016

Årsmöte 4 oktober 2016

Tisdagen den 4 oktober 2016 hölls årsmöte i Nälstaskolans föräldraförening. Deltagandet vid mötet var förbluffande lågt (13 personer), särskilt med tanke på att skolan nu har drygt 600 elever och dessutom är under stor ombyggnation där skolan i nuläget t.ex.inte vet hur man ska lösa skolmatsfrågan under kommande år. En fråga som borde engagera de flesta föräldrar.
En en ny styrelse kunde i alla fall till slut väljas vid mötet och föreningen kommer fortleva även under kommande läsår.
Uppdaterad information om styrelsen finns här.
Nedan följer protokollet från årsmötet.

Protokoll ordinarie årsmöte 2016-10-04

Plats: Nälstaskolans matsal
Närvarande från styrelsen: Martin Sundstedt, Hanna Hägg, Klara Ekelund, Sandra Rodin, Pär Forsmark

 1. Årsmötet öppnades och närvarande medlemmar hälsades välkomna av styrelseordföranden Klara Ekelund. 
 2. Dagordningen för mötet godkändes. 
 3. Klara Ekelund valdes till årsmötets ordförande. 
 4. Martin Sundstedt valdes till protokollförare. 
 5. Sandra Rodin och Pär Forsmark valdes till justerare. 
 6. Årsmötet befanns vara utlyst i laga ordning i enlighet med föreningens stadgar. 
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt budget genomfördes av Hanna Hägg. Därefter lades verksamhetsberättelse och budget till handlingarna. 
 8. Revisionsberättelse föredrogs av Anastasia Karlsson varav revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 9. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016. 
 10. Behandling av styrelsens förslag på verksamhetsplan enligt bilaga A. Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslagna verksamhetsplan. 
 11. Genomgång av budgetförslag för kommande år samt förslag om att medlemsavgiften liksom föregående år är 140 SEK per familj och år. Budgetförslaget samt medlemsavgift godkändes av närvarande medlemmar. 
 12. Motioner. a)Anders Parmbro (2A) presenterade motionen gällande förändring av schema för föräldravandring, se bifogad bilaga B. Förslaget fick bifall av sittande styrelse och godkändes av närvarande medlemmar. 
 13. Vals av styrelse.
  a) Klara Ekelund (xxxxxx-xxxx) valdes till ordförande på 1år.
  b) Malin Winerdal (xxxxxx-xxxx) valdes till kassör på 1 år.
  c) Emma Umegård (xxxxxx-xxxx), Hanna Eriksson Hägg (xxxxxx-xxxx), Cathrine Jonsson (xxxxxx-xxxx) samt Louise Pell (xxxxxx-xxxx) valdes som ledamöter på 2 år. 
 14. Mötet beslutade att välja Klara Ekelund (xxxxxx-xxxx) och Malin Winerdal (xxxxxx-xxxx) att var för sig teckna föreningens firma. 
 15. Roland Johansson och Anastasia Karlsson valdes till revisorer på ett år.
 16. Martin Sundstedt, Sandra Rodin och Pär Forsmark valdes till valberedning för 1 år. 
 17. Förslag till stadgeändring: Styrelsen föreslår att §3 i föreningens stadgar ändras så att föreningens årsmöte vid behov kan hållas i oktober om så behövs. Enlig nuvarande stadgeändring måste årsmöte vara genomfört i september. En stadgeändring kräver att förslaget röstas igenom i två efter varandra följande årsmöten. Stadgeändringen godkänns av närvarande medlemmar i detta möte. 
 18. Övriga frågor.
  a)En medlem framförde en öppen fråga till diskussion gällande huruvida föreningen skulle ha fler medlemmar med en lägre medlemsavgift. Den allmänna åsikten i årsmötet var att summan nog inte påverkar medlemsantalet märkbart. Andra aktiviteter kan påverka antalet betalande medlemmar mer, t.ex. hemskick av fysisk betalningstalong, tydligare kommunikation om vad medlemsavgiften går till, etc. 
 19. Årsmötet förklarades avslutat.