torsdag 21 oktober 2010

Minnesanteckningar från möte med rektorn


Möte med rektorn för Nälstaskolan 2010-10-19, klockan 17.00.

Representanter från Föräldraföreningens styrelse (Dennis och Thomas) träffade i kväll rektorn för Nälstaskolan, Merja Rombach. På agendan fanns frågeställningar som skickats med styrelsen från årsmötet angående den planerade nedläggningen av årskurs 6, men vi hann även diskutera ett par andra frågor.

Nedläggningen av årskurs 6

Föreningen bad Merja att kort ge en bakgrundsbeskrivning samt redogöra för läget i frågan nu:

Nälstaskolan hör till skolområde 3, vilken innefattar grupperingarna Bromma, Kungsholmen och Hässelby/Vällingby (hit hör Nälstaskolan) . Sedan flera år har Brommas och Kungsholmens kommunala skolor kört skolformen F-5, 6-9. Detta ligger i linje med den gamla skollagen från 1997. För två år sedan startades diskussionen bland rektorerna inom Hässelby/Vällingby för att även dessa skolor skulle följa samma form, F-5. Ett beslut fattades inom rektorsgruppen för Hässelby/Vällingby att så skulle ske med start hösten 2011. Efter bland annat diskussioner med Föräldraföreningen flyttades dock den planerade omläggningen till att gälla från hösten 2012.
Läget nu:
Den 25:e oktober är ett nytt rektorsmöte för Hässelby/Vällingby planerat där beslutet om nedläggning av årskurs 6 inom hela området finns med på dagordningen.

Beslutet bör enligt Merja fattas i samråd med alla övriga skolor inom Hässelby/Vällingby.

Enligt Merja finns det både plats och vilja hos Vällingbyskolan att ta emot åk 6 eleverna från Nälstaskolan. Det har hon stämt av med rektorn på Vällingbyskolan, Fredrik Boström. Det blir dock ett problem för elever som vill gå till Spånga, som uttryckligen har meddelat att man inte kommer att ta emot elever i åk6 utan endast i åk7.

Föreningen tycker att det är viktigt med snabb och korrekt information till föräldrarna. Merja lovade att bjuda in till informationsmöte med föräldrarna kort efter den 25:e om beslutet skulle innebära nedläggning av åk 6.
Frågorna föreningen skickat tar Merja med sig till rektorsmötet den 25:e:
  • Kan en rättvis betygssättning ske åk 6 när läraren bara haft eleven i ett år? Vilka konsekvenser får det för våra barn?
  • Vi vill se en lista på de skolor som är beredda att ta emot alla Nälstaskolans barn. Eftersom ett par friskolor anpassat sin intagning efter nya läroplanen kommer inte friskolorna att kunna ta emot lika många barn som tidigare (efter samtal med dem). Vilka skolor är beredda och har kapacitet att ta emot upp till tre klasser
  • Om en elev har önskemål att gå till annan skola än mottagande skola i årskurs 7 drabbas barnet av ett slags friår. Skollagen säger att rektor har ansvar för att- Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Uppnås detta om våra barn överlämnas redan till årskurs 6 för endast ett års studie?
  • Kan rektorerna fatta ett beslut som inte följer den nya skollagen och nya läroplanen?Är det inte bättre att vänta med beslutet och låta nya läroplanen komma på plats för att därefter fatta beslut?
Trafiksituationen vid vändplan
Både skolan och föreningen har vid flera tillfällen tagit upp trafiksituationen som uppstår vid lämning på morgonen. Situationen blir ofta kaotisk med många bilar som på trång plats och kort tid ska lämna och följa barn till skolan. Risken är stor att en olycka sker. Merja berättade att man för fyra år sedan bjudit in trafikpolisen som då kom dit och övervakade på plats. Merja åtog sig att bjuda in trafikpolisen på nytt.

Miljön på Fritids 10
Den dåliga miljön på Fritids 10 har nämnts tidigare och senast i rektorsinfo under hösten. Merja och skyddsombudet har skickat in varsin skrivelse till SISAB om att lokalerna på Fritids 10 är i akut behov av renovering. SISAB har hänvisat till Lokalavdelningen på utbildningsnämnden. Där väntas snart ett beslut om vilka skollokaler och i vilken omfattning dessa ska renoveras.

Föräldradialog
Merja informerade om hur tidigare former för föräldradialog har sett ut och bad Föreningen återkomma med synpunkter och förslag på hur arbetsformerna för en fortsatt dialog skulle se ut.
Mötet avslutades med att vi bokade ett nytt möte den 25:e november.